Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

3/ZPPU/RZPWE/2016 materiały promocyjne

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

3/ZPPU/RZPWE/2016                                                                                                   Opole, dnia 21.10.2016r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

dotyczy zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 (skrócona nazwa postępowania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 

 • ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

tel.: 77 4579895,

fax: 77 4552979,

mail: kontakt@rcre.opolskie.pl,

http://www.rcre.opolskie.pl.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 1 – Formularz rzeczowo do niniejszego zapytania.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

22462000-6  Materiały reklamowe

39294100-0  Artykuły informacyjne i promocyjne

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Druk nierozmazujący się, materiały drukowane czyste, niepogniecione, niesklejone, dobrze wyschnięte, bez śladów odbitego druku, równo złożone, lakier nieodpryskujący na łamaniu i brzegach, brzegi niepozaginane
 2. Opracowanie projektów graficznych należeć będzie do Wykonawcy, wszystkie projekty muszą być uzgadniane z Zamawiającym. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania projektów, w dniu następnym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
 3. Opracowane projekty graficzne Wykonawca (przed wykonaniem i dostawą artykułów promocyjnych) zobowiązany będzie do przesłania (wizualizacji) Zamawiającemu. Zamawiający dokona akceptacji projektu (wizualizacji) najpóźniej w dniu następnym od dnia otrzymania projektu.
 4. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, niewadliwe, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążone prawami osób trzecich.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 • TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  Miejsce dostawy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę , numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 28.10.2016r. do godziny 23:59
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od ów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 • OCENA OFERT
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena ofertowa(C) – 60%.

Klauzule społeczne (K) – 40%

Liczba punktów (LP) przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + K

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena

K – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – klauzule społeczne

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 • Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

(cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej) x 60 pkt  =  liczba punktów w danym kryterium

 • Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (40% tj.40 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. Informacja dotyczy liczby zatrudnionych do realizacji zamówienia osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych, lub takich o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich UE lub EOG.:

(Liczba osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych, lub takich o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich UE lub EOG w badanej ofercie zatrudnionych do realizacji zamówienia / Największa Liczba osób bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych, lub takich o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym lub we właściwych przepisach państw członkowskich UE lub EOG w złożonych ofertach) x  40 pkt   =  liczba punktów w danym kryterium

Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz klauzule społeczne, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogusława Pater pod adresem email:                       

Załączniki:

 1. Formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
 3. Wzór umowy - załącznik nr 3

                    Z poważaniem

Dyrektor

                     mgr Lesław Tomczak

DOCXformularz ofertowy.docx (64,67KB)
XLSXKopia zalacznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.xlsx (12,74KB)
DOCXwzór umowy.docx (65,54KB)
DOCXzapytanie promocyjne.docx (68,78KB)
DOCXodpowiedź na pytanie.docx (58,76KB)

DOCXunieważnienie promocyjne.docx (59,04KB)