Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

5/ZPPU/RZPWE/2016 karty prepaid

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

5/ZPPU/RZPWE/2016                                                                               Opole, dnia 21.10.2016r.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia kart SIM przedpłaconych (prepaid) na okres od daty podpisania umowy do 31.07.2018 do projektów:

 1. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 2. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów
  i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 3. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów
  i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 4. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów
  i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel.:+48774047531, fax:, http://www.rzpwe.opolskie.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart SIM przedpłaconych (prepaid)  służących do kontaktów ze szkołami, dyrektorami, nauczycielami, rodzicami biorącymi udział w ramach projektów:

 1. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 2. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 3. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 4. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

- 18 numerów startowych (kart SIM),

- doładowań w formie miesięcznych kuponów z numerem doładowującym, doładowania całkowitego lub innej formie doładowania określonej przez operatora na okres od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.

Warunki minimalne oferty:

- opłata za numery startowe 0 zł (karty SIM),

- aktywacja karty SIM – 0zł,

- nielimitowane połącznia do wszystkich sieci komórkowych oraz stacjonarnych krajowych co najmniej przez 30 dni od daty doładowania konta (wyłączając numery dodatkowo płatne) lub od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.

- nielimitowana liczba wiadomości SMS przez co najmniej 30 dni od daty doładowania konta (wyłączając numery dodatkowo płatne) lub od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.

- doładowania mogą dokonywać się automatycznie, bądź poprzez wykorzystanie kodu doładowującego z kuponu. Niezależnie od comiesięcznego doładowania istnieje możliwość odbierania połączeń głosowych i wiadomości tekstowych przez cały okres trwania umowy.

Zamawiający nie wymaga zaoferowania mu aparatów telefonicznych.

Miejsce dostawy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy: 7 dni od daty złożenia zamówienia

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Oferenta.

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

Należy podać łączne koszty (zawierające podatek od towarów i usług) użytkowania jednego telefonu przy następującym założeniu:

 • doładowania w formie miesięcznych kuponów z numerem doładowującym, doładowanie całkowite lub inna forma doładowań określonych przez operatora na okres od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.
 • opłata za numery startowe 0 zł (karty SIM),
 • aktywacja karty SIM – 0zł,
 • nielimitowane połącznia do wszystkich sieci komórkowych oraz stacjonarnych krajowych co najmniej przez 30 dni od daty doładowania konta (wyłączając numery dodatkowo płatne) lub od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.
 • nielimitowana liczba wiadomości SMS przez co najmniej 30 dni od daty doładowania konta (wyłączając numery dodatkowo płatne) lub od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.
 • doładowania mogą dokonywać się automatycznie, bądź poprzez wykorzystanie kodu doładowującego z kuponu. Niezależnie od comiesięcznego doładowania istnieje możliwość odbierania połączeń głosowych i wiadomości tekstowych przez cały okres trwania umowy.
 • cena musi uwzględniać to, że Zamawiający nie gwarantuje zakupu ww. typów usług w zakładanej wielkości do oferty, a złożona oferta służy mu jedynie do porównania warunków konkurencyjnych.
 • Warunki dodatkowe oferowane przez Wykonawcę ……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Cena miesięcznego użytkowania jednego numeru telefonu: ………… zł

(słownie:………………………………………………………………………………………………)

 • Cena łącznie brutto za cały przedmiot zamówienia .......... zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 31.10.2016r. do godziny 23:59
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od ów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogusława Pater pod adresem email: bpater@rzpwe.opolskie.pl

                                                                                                                               

                                                                                                                      Z poważaniem

Dyrektor

Lesław Tomczak

DOCXumowa wzór-karty prepaid.docx (68,54KB)
DOCXodpowiedzi na pytania.docx (181,18KB)

DOCXodpowiedzi na pytania 2.docx (181,89KB)

DOCXwyniki.docx (181,13KB)

DOCXunieważnienie.docx (181,89KB)