Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

6/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2016 zamówienia na usługi informatyczne dla RZPWE - Platforma edukacyjna zawierająca kursy e-learningowe

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

6/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2016

Zapytanie ofertowe
dotyczy zamówienia na usługi informatyczne dla RZPWE
- Platforma edukacyjna zawierająca kursy e-learningowe


I. ZAMAWIAJĄCY
Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel.: +48774579895, 774579897, fax: +48774552979 `````
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest
1. Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i administrowanie internetowej platformy edukacyjnej zawierającej kursy e-learningowe opartej o oprogramowanie open source (np. platformę Moodle lub równoważnej funkcjonalnie),
2. zaprojektowanie, przygotowanie techniczne i multimedialne kursu e-learningowego,
3. udzielenie gwarancji i objęcie nią internetowej platformy edukacyjnej na okres związania umową nie dłużej niż do 31 lipca 2018.
Zamówienie realizowane na potrzeby projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, o numerze SL 2014 RPOP.09.02.01-16-028/15.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Specyfikacja internetowej platformy edukacyjnej:
1. Wymagania funkcjonalne dotyczące Platformy i usługi jej utrzymania utrzymania
1.1. Platforma ma umożliwić opublikowanie e-learningowych materiałów dydaktycznych oraz dostęp Uczestników, Organizatorów Szkoleń oraz Zamawiającego do tych materiałów;
1.2. Dostęp do Platformy e-learningowej, powinien być możliwy poprzez okno logowania;
1.3. Logowanie do Platformy e-learning poprzedzone jest procesem rejestracji użytkownika oraz akceptacji przez niego warunków licencji określającej warunki korzystania z materiałów zamieszczonych na Platformie;
1.4. Przy procesie rejestracji na Platformę e-learningową wprowadzony jest podział na Uczestników Szkoleń e-learningowych (tj. użytkowników indywidualnych) i Organizatorów Szkoleń e-learningowych (tj. użytkowników instytucjonalnych) oraz przypisywany jest im zakres uprawnień;
1.5. Uczestnik Szkoleń e-learningowych sam nadaje sobie hasło i login oraz otrzymuje uprawnienia dla funkcji „użytkownika indywidualnego”;
1.6. Organizator Szkoleń e-learningowych nadaje sobie hasło i login oraz rejestruje się poprzez podanie poniższych danych:

 • nazwa instytucji,
 • skrót nazwy (opcjonalnie do wypełnienia),
 • adres (miejscowość, ulica/ nr lokalu, kod/poczta),
 • telefon/fax,
 • e-mail,
 • adres www (opcjonalnie do wypełnienia),
 • osoba do kontaktu

1.7. Organizator Szkoleń e-learningowych otrzymuje uprawnienia dla funkcji „administratora szkoleń” lub „trenera”;
1.8. Administratorzy szkoleń mają dostęp do wszystkich elementów konfiguracji Platformy e-learningowej w odniesieniu do trenerów, Uczestników szkoleń i Szkoleń prowadzonych przez jego instytucję szkoleniową, w szczególności:
1.9. Trenerzy posiadają następujące uprawnienia:

 • mają dostęp do dokumentacji dla trenera,
 • przypisują Uczestnikom Szkoleń lekcje i kursy,
 • mają możliwość monitorowania postępów przypisanych sobie Uczestników Szkoleń;

1.10. Platforma e-learningowa pokazuje status odbytych Szkoleń e-learning oraz harmonogram przyszłych;
1.11. Platforma e-learning umożliwia zapis treści lekcji lub otrzymanie treści lekcji za pomocą wiadomości e-mail lub z wykorzystaniem modułu Wiadomości na platformie;
1.12. Platforma e-learningowa daje możliwość przerwania i zapisania rezultatów nauki w dowolnym momencie użytkowania;
1.13. Po kolejnym zalogowaniu na Platformę e-learningową użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do ostatnio przez niego używanej strony;
1.14. Platforma e-learningowa umożliwia przeprowadzenie egzaminu dotyczącego danej grupy szkoleń;
1.15. W ćwiczeniach i sprawdzianach Platforma e-learningowa posiada dodatkowy przycisk zatwierdzający odpowiedzi zanim przystąpi się do sprawdzania wyników;
1.16. W ćwiczeniach i sprawdzianach Platforma e-learningowa posiada opcję „cofnięcia” (np. przy łączeniu par strzałkami) lub usunięcia wybranych odpowiedzi i ponownego wyboru;
1.17. Platforma e-learningowa umożliwia wytyczanie Szkoleń e-learningowych;
1.18. Platforma e-learningowa generuje raporty dot. aktywności użytkowników;
1.19. Platforma e-learningowa musi spełniać wymagania WCAG2.0 lub WAI-ARIA, odpowiednio do technologii, w której jest wykonana (lub równoważne), dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2. Wymagania poza funkcjonalne dotyczące Platformy e-learningowej
2.1. Interfejs WWW musi być zgodny ze standardem HTML w wersji nie niższej niż 4.01 albo ze standardem XHTML w wersji nie niższej niż 1.0;
2.2. Interfejs WWW nie może wymagać od użytkownika instalowania oprogramowania binarnego innego niż przeglądarka internetowa ani nie może narzucać użytkownikowi wyboru konkretnej przeglądarki internetowej w zakresie innym niż poprawna obsługa wybranego języka znacznikowego (HTML bądź XHTML);
2.3. Interfejs WWW może wymagać od użytkownika włączenia obsługi języka JavaScript.
2.4. Dostęp do interfejsu WWW powinien być możliwy jedynie dla uwierzytelnionych poprawnie użytkowników;
2.5. Użytkownik nie powinien logować się więcej jak jeden raz.
3. Opis uprawnień nadawanych na Platformie e-learning
3.1. Zakres uprawnień/dostępu do materiałów dydaktycznych dla Uczestnika Szkoleń (tj. użytkownika indywidualnego):

 • teksty główne - lekcje;
 • materiały do studiowania;
 • literatura uzupełniająca;
 • poradniki i materiały dla uczestnika;
 • słowniki

3.2. Zakres uprawnień/dostępu do materiałów dydaktycznych dla Trenera Szkoleń:

 • teksty główne - lekcje;
 • materiały do studiowania;
 • literatura uzupełniająca;
 • cele szkolenia w zakresie poszczególnych Jednostek Szkoleniowych
  e-learning;
 • poradniki i materiały dla trenera;
 • poradniki i materiały dla uczestnika;
 • słowniki;
 • pomiary sprawdzające wyniki szkolenia w zakresie Jednostek Modułowych e-learning.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania szaty graficznej Platformy e-learning według wskazań Zamawiającego oraz powiązanie z platformą kształceniezawodowe.eu.

5. Procedura usuwania awarii bądź błędów dotyczących funkcjonowania Platformy e-learning
5.1. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania awarii lub błędów tj. sytuacji, w których nie jest możliwe prawidłowe korzystanie z Platformy e-learning, będących konsekwencją wystąpienia m.in.:

 • błędu w Platformie e-learning;
 • błędu lub wady fizycznej składowych aktualizacyjnych lub instalacyjnych komponentów Platformy e-learning;
 • błędu w instrukcji instalacji składowych aktualizacyjnych lub instalacyjnych komponentów Platformy e-learning;
 • błędu w dokumentacji technicznej lub w dokumentacji użytkownika komponentów Platformy e-learning.
 • Usunięcie awarii lub błędu polega na przywróceniu poprawnego funkcjonowania Platformy e-learning oraz odtworzeniu utraconych lub uszkodzonych danych, w szczególności Szkoleń e-learning, danych konfiguracyjnych i/ lub kont Uczestników i Organizatorów Szkoleń e-learning. Wykonawca podejmuje działania zmierzające do usuwania awarii na zasadach określonych w umowie.

5.2. Procedura usunięcia awarii składa się z następujących etapów:

 • zgłoszenie awarii;
 • ocena zgłoszenia;
 • usunięcie awarii;

5.3. Zamawiający, Uczestnik lub Organizator Szkoleń e-learning przekazuje do Wykonawcy zgłoszenie awarii na formularzu „Zgłoszenie awarii Platformy e-learning”.
5.4. Zamawiający, Uczestnik lub Organizator Szkoleń e-learning zgłaszając awarię zobowiązany jest do podania jak najwięcej informacji na temat okoliczności wystąpienia awarii i opisania, na czym ona polega.
5.5. Zgłoszenie podlega ocenie i ewentualnemu uszczegółowieniu z Zgłaszającym awarię przez Wykonawcę. Po otrzymaniu zgłoszenia, ale przed przystąpieniem do usuwania awarii, przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest do skontaktowania się z Zamawiającym w celu poinformowania go o wystąpieniu awarii oraz uzgodnienia zakresu działań prowadzących do usunięcia awarii. Następnie Wykonawca przystępuje do usuwania awarii w uzgodniony sposób na warunkach zawartych w umowie.
5.6. Po zakończeniu usuwania awarii sporządzony zostaje „Protokół zakończenia usuwania awarii Platformy e-learning”.

6. Terminy usuwania błędów i awarii Platformy e-Learning
6.1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu diagnozę błędu w funkcjonowaniu Platformy e-learning w następujących terminach:

 • w ciągu 3 godzin w dni robocze od momentu prawidłowego zgłoszenia błędu krytycznego;
 • w ciągu 1 dnia roboczego od daty prawidłowego zgłoszenia błędu funkcjonalnego;
 • w ciągu 5 dni roboczych od daty prawidłowego zgłoszenia błędu drobnego.

6.2. Wykonawca usunie błąd w Platformie e-learning w następujących terminach:

 • w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu prawidłowego zgłoszenia błędu krytycznego;
 • w ciągu 3 dni roboczych od daty prawidłowego zgłoszenia błędu funkcjonalnego;
 •  w ciągu 10 dni roboczych od daty prawidłowego zgłoszenia błędu drobnego.

6.3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu usunięcie zgłaszanej przez Zamawiającego, Uczestników lub Organizatorów Szkoleń e-learning awarii i skutków wystąpienia awarii Platformy e-learning.
7. W celu wdrożenia Platformy e-learning Wykonawca zapewni udział pracownika przynajmniej 1 raz w tygodniu przez 1 rok od dnia związania umową w siedzibie lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiąże się do administrowania Platformą przez okres trwania projektu.
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia od podpisania umowy do 10 stycznia 2017 r. gotowa platforma oraz utrzymanie platformy do 31 lipca 2018
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Oferenta.

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:
Ogółem cena oferty wynosi brutto ……………………… zł
(słownie: …………………………………………………………….)
Cena brutto utworzenia platformy...............................zł
Koszty brutto utrzymania platformy ............................zł
Przy czym 40 % stanowić może cena utworzenia platformy a 60% koszty utrzymania platformy.
Oprócz ceny proszę również o podanie:

 • możliwy termin wykonania zamówienia (nie później niż 10 stycznia 2017 r.):
 • warunków płatności,
 • liczby lat administrowania portalami internetowym lub liczba zrealizowanych portali
 • warunków grwarancji

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bpater@rcre.opolskie.pl , lub pisemnie na adres Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 4 listopada 2016 r. do godziny 12:00.
W przypadku złożenia oferty na adres e-mail, należy żądać potwierdzenia otrzymania e-maila przez Zamawiającego.
2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:
http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 60%, doświadczenie: 40%
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w tworzeniu i administrowaniu portalami internetowymi w tym platformą edukacyjną przez okres:
1. 5 lat lub 3 portale – 40 pkt.
2. 3 lata lub 2 portale – 20 pkt.
3. 2 lata lub 1 portal – 10 pkt.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Osoby do kontaktu: Bogusława Pater, tel. +48774047537; email: bpater@rzpwe.opolskie.pl
p. Katarzyna Walas, tel. +4877404 7539: kwalas@rzpwe.opolskie.pl .

Z poważaniem
Dyrektor
mgr Lesław Tomczak

DOCXZapytanie ofertowe - platforma e-learningowa.docx (414,87KB)
DOCXPlatforma e-learningowa- wzór umowy.docx (416,36KB)

DOCXodpowiedź na pytanie - platforma e-learningowa.docx (404,25KB)

DOCXodpowiedź na pytanie - platforma e-learningowa.docx (405,03KB)

DOCXunieważnienie postępowania.docx (86,75KB)