Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

                                                                                    

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 17.06.2019 roku

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Specjalista – koordynator projektu pn.  Dwujęzyczna Opolszczyzna – program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej. Numer projektu: 9.1.4

 

 (nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy ……………………………pełny wymiar czasu pracy ……………………………….…

liczba kandydatów do wyłonienia: ...............1 osoba ...................................................................

(ilość osób)

 

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie: wyższe

- staż pracy/doświadczenie zawodowe: .............4 lata / 4 lata ……………………………………………..

- inne: umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. dodatkowe :
- ukończone kursy: kursy doskonalące związane z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy unijnych  w szczególności PO KL).
- umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

 

Zakres wykonywanych zadań :

 1. Odpowiedzialność za prowadzenie i rozliczenie projektu.
 2. Nadzór nad standaryzacją procesów zachodzących w zadaniach i  tworzenie wspólnych i jednolitych zasad, wzorców i obowiązujących procedur.
 3. Przeprowadzanie rekrutacji personelu.
 4. Nadzorowanie i uczestnictwo w przygotowaniu umów dla personelu, do których nie stosuje się  ustawy PZP.
 5. Organizacja i kierowanie pracą zespołu.
 6. Nadzór i koordynacja nad prawidłową rekrutacją uczestników projektu.
 7. Odbiór wykonanych zadań przez personel projektu oraz inne osoby wykonujące zadania na rzecz projektu.
 8. Zatwierdzanie odbioru zakupionych towarów i usług.
 9. Nadzór nad opracowaniem tez programowych, merytorycznych dotyczących scenariuszy, kursów, studiów oraz pozostałych realizowanych działań merytorycznych.
 10. Nadzorowanie przebiegu zajęć merytorycznych.
 11. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i efektywnym wykorzystaniem zakupionych: sprzętu, materiałów i innych środków.
 12. Nadzór nad przygotowaniem materiałów informacyjnych, promocyjnych i innych.
 13. Nadzorowanie poprawności merytorycznej wytworzonej dokumentacji.
 14. Nadzór nad przygotowaniem harmonogramów zajęć i monitorowanie ich realizacji.
 15. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań projektowych okresowych i końcowych.
 16. Nadzór nad przygotowaniem wniosków o płatność oraz terminowości ich składania.
 17. Nadzorowanie ewaluacji, odbiór raportów ewaluacyjnych.
 18. Współuczestnictwo w przygotowaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowanie jego wartości w postępowaniach dotyczących zakupu usług, materiałów  i urządzeń.
 19. Nadzór i współuczestnictwo w szacowaniu wartości zamówień projektowych.
 20. Udział w pracach komisji przetargowych.
 21. Nadzorowanie realizacji umów podpisanych w wyniku postępowań dotyczących zamówień publicznych jak i pozostałych umów.
 22. Nadzór nad przekazaniem urządzeń i materiałów zakupionych dla przedszkoli.
 23. Organizacja pracy i zakresów obowiązków personelu projektów w sposób gwarantujący  wykonanie zakładanych celów i wskaźników projektu.
 24. Przestrzeganie przepisów krajowych i unijnych wraz z wytycznymi w zakresie realizowanego projektu.
 25. Dbałość o przestrzeganie ochrony danych osobowych przez personel projektu.
 26. Realizacja projektu zgodnie z budżetami we współpracy ze służbami finansowymi i księgowymi.
 27. Współtworzenie i współuczestnictwo w realizowanych działaniach.
 28. Wykonywanie innych zadań związanych z zarządzaniem Projektem.

 Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2019 r. jest niższy niż 6%.

                               RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy    ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. Oświadczenie kandydata wyłącznie  wg wzoru dostępnego do pobrania  w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,   45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr  RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADRY 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru  na stanowisko – Specjalista – koordynator projektu Nr  9.1.4“

 

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
27.06.2019r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor RZPWE

   mgr Lesław Tomczak

 

 

DOCInformacja o wynikach naboru - Koordynator projektu 9.1.4 2019.doc (27,50KB)
DOCXOgłoszenie o naborze - Koordynaror projektu 9.1.4.docx (20,55KB)