Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

4/ZP/Usp/RZPWE/9.1.2/2016 studia podyplomowe

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji ul. Głogowska 27Opole45-315PolskaOsoba do kontaktów: Bogusława Pater Tel.: +48 774047537 E-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rzpwe.opolskie.pl/
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30000.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)
Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu niestacjonarnych, dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli
Numer referencyjny: 4/ZP/Usz/RZPWE/9.1.2/2016
II.1.2)
Główny kod CPV
80300000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
przeprowadzenie niestacjonarnych, dwusemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli z Aglomeracji Opolskiej spoza Miasta Opola ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w ramach 4 projektów
2 / 4
dofinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W zakresie 4 kierunków:1.Resocjalizacja i socjoterapia – 20 osób; 2.Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 20 osób; 3. Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 20 osób; 4. Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 20 osób.
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ośrodek Zamiejscowy Zamawiającego w Niwkach, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17, lub w siedzibie RZPWE w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
II.2.4)
Opis zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niestacjonarnych, dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli z Aglomeracji Opolskiej spoza Miasta Opola ze szkół podstawowych,gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych - po 20 osób na kierunkach: 1. Resocjalizacja i socjoterapia;2.Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną X2; 3. Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wspomaganie rozwoju i edukacjiosób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.Wykonawca zrealizuje studia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy, na których uczestnicy uzyskają co najmniej 60 punktów ECTS, Rekrutacja po stronie Zamawiającego, Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego - przed podpisaniem umowy opracowany szczegółowy program kształcenia studiów podyplomowych.
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/06/2018
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.01.02-16-005/15; RPOP.09.01.02-16-006/15;RPOP.09.01.02-16-007/15; RPOP.09.01.02-16-008/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Elementy konieczne:
Część I – Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalnego (140h)
Część II – Dydaktyka specjalna (90h)
Część III – Przygotowanie specjalistyczne do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej (50h) w tym: blok zajeć dot. elementów neuronauk podczas pracy z uczniem/wychowankiem (20h) przeprowadzony w formie blended-learningu.
Część IV - Praktyka (120h)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
3 / 4
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)
Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
cena - 60%
liczba publikacji książkowych nt pedagogiki specjalnej 20%
doświadczenie wykładowców - 20%
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Forma procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)
Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/
IV.1.11)
Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 10/11/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17Warszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
4 / 4
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 Warszawa 02-676 PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2016

z poważaniem

Wicedyrektor

mgr Hanna Franczak

PDFENOTICES_RZPWE-2016-140810-NF21-PL.pdf (101,43KB)
DOCXSIWZ studia podyplomowe.docx (217,79KB)
DOCXzal_1 oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganie wykluczeniu.docx (191,24KB)
DOCXzal_2 formularz ofertowy.docx (189,61KB)
DOCXzal_3 wzór umowy.docx (196,08KB)
DOCXzal_4 pisemne zobowiązanie.docx (183,45KB)
DOCXzal_5 wykaz usług.docx (184,61KB)
DOCXzal_6 grupa kapitałowa.docx (184,66KB)

PDFnotice-3.pdf (71,99KB)
DOCXodpowiedź na pytanie i zmiana SIWZ.docx (187,28KB)
DOCXzal_5 wykaz usług-korekta.docx (185,04KB)

DOCXunieważnienie postępowania studia.docx (183,72KB)