Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy - Pomoc administracyjna – animator pracowni eksperymentalnych

Oferta pracy

z dnia 19.08.2019 roku

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Pomoc administracyjna – animator pracowni eksperymentalnych

w wymiarze czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 5 osób 

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie: wyższe

- staż pracy/doświadczenie zawodowe: 2 lata / 2 lata

- inne: umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych ( angielski, niemiecki),

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2. mile widziane:

 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku (kierownika) lub gotowość do ukończenia takiego kursu,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć, szkoleń, wystąpień, prelekcji,
 • dyspozycyjność do pracy popołudniami i w soboty (po wcześniejszych uzgodnieniach
  i zgodnie z aktywnym kalendarzem Zaczarowanego Świata).

3. doświadczenie:

       mile widziane doświadczenie na stanowisku animatora/edukatora/ nauczyciela

4. Cechy animatora pracowni eksperymentalnych:

 • ciekawość świata i zamiłowanie do popularyzacji wiedzy,
 • otwartość w kontaktach międzyludzkich i łatwość ich nawiązywania,
 • brak lęku przed wystąpieniami publicznymi,
 • twórcze myślenie, pomysłowość, kreatywność, chęć do samokształcenia
 • samodzielność w organizowaniu własnej pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie zajęć z uczniami i przedszkolakami w pracowniach eksperymentalnych Zaczarowanego Świata – Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE zgodnie z kalendarzem:
  • objaśnianie zachodzących zjawisk w doświadczeniach,
  • pomoc w odkrywaniu zależności zachodzących pomiędzy zjawiskami podczas prowadzenia eksperymentów,
  • stawianie tez i zadawanie pytań uczestnikom zajęć,
  • pobudzanie uczniów do wyrażania własnych przemyśleń czy pomysłów kierując się zasadą „zobacz – dotknij – zrozum”,
 2. codzienne przygotowanie pracowni tj. sprzętu, stanowisk, materiałów do zajęć z uczestnikami;
 3. podział uczniów na grupy zajęciowe, kierowanie grup do odpowiednich pracowni eksperymentalnych,
 4. udział w przebiegu przerw w zajęciach (zmiany pracowni, przerwy na posiłek, toalety),
 5. opieka wspomagająca nad uczniami przebywającymi w pracowniach eksperymentalnych /w przypadkach szczególnych np.: osób niepełnosprawnych/,
 6. stała, szczególna dbałość o bezpieczeństwo uczniów przebywających w pracowniach,
 7. przygotowanie spisu merytorycznego pracowni eksperymentalnych oraz wzięcie odpowiedzialności za powierzony sprzęt. Współuczestnictwo merytoryczne w inwentaryzacjach środków, urządzeń i wyposażenia pracowni eksperymentalnych i mobilnych,
 8. rozplanowania poszczególnych stanowisk i doświadczeń, ustawienia urządzeń i wyposażenia,
 9. udział w przygotowaniu szczegółowego programu zajęć w pracowniach eksperymentalnych tj. opracowanie scenariuszy zajęć dostosowanych do każdego etapu edukacyjnego. Scenariusz musi zawierać co najmniej: temat/obszar tematyczny; cele główne i szczegółowe lub operacyjne; metody i formy pracy; środki dydaktyczne i inne materiały potrzebne do realizacji zajęć; słownik ważnych pojęć; opis krok po kroku działań uczniów i prowadzącego zajęcia, w tym opis mini wykładu, ćwiczeń, podanie stopnia trudności zadań (który etap edukacyjny) na danym stanowisku, itd., odniesienia do podstawy programowej,
 10. merytoryczne opracowanie instrukcji stanowiskowych,
 11. przygotowanie merytorycznego wykazu i opisu materiałów eksploatacyjnych koniecznych do prowadzenia zajęć w pracowni,
 12. prowadzenie dokumentacji merytorycznej zajęć w pracowniach oraz ew. zajęć wyjazdowych zgodnie z utworzonym kalendarzem Zaczarowanego Świata,
 13. przygotowywanie propozycji merytorycznych zmian do zajęć z uczniami w pracowniach eksperymentalnych,
 14. dbanie o prawidłowe wykorzystanie urządzeń i sprzętu podczas zajęć w pracowniach i zajęciach pokazowych,
 15. utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i wyposażenia pracowni eksperymentalnych,
 16. rozwój powierzonego warsztatu pracy,
 17. wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu  lipiec  2019 r. jest niższy niż 6%.

                               RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy    ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. Oświadczenie kandydata wyłącznie  wg wzoru dostępnego do pobrania  w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,  45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr  RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADRY 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru  na stanowisko – pomoc administracyjna – animator pracowni eksperymentalnych

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
28.08.2019r.

 

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Wicedyrektor RZPWE

mgr Rafał Rippel

DOCXOferta pracy pomoc administracyjna - animator.docx (23,42KB)