Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10/ZPPU/RZPWE/2016 platforma edukacyjna

10/ZPPU/RZPWE/2016                                                                                             Opole, dnia 09.11.2016r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

dotyczy zamówienia na usługi informatyczne dla RZPWE

- Platforma edukacyjna zawierająca kursy e-learningowe

 (skrócona nazwa postępowania)

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

Zamówienie realizowane na potrzeby projektu pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, o numerze SL 2014 RPOP.09.02.01-16-028/15.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

tel.: 77 4579895,

fax: 77 4552979,

mail: kontakt@rcre.opolskie.pl,

http://www.rcre.opolskie.pl.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

 1. Zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i administrowanie internetowej platformy edukacyjnej zawierającej kursy e-learningowe opartej o oprogramowanie open source (np. platformę Moodle lub równoważnej funkcjonalnie),
 2. Udzielenie gwarancji i objęcie nią internetowej platformy edukacyjnej na okres związania umową nie dłużej niż do 31 lipca 2018.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

 

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72212190-7 - Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od podpisania umowy do 10 stycznia 2017 r. aktywna platforma oraz utrzymanie platformy do 31 lipca 2018
  2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 17.11.2016r. do godziny 23:59
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html  
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 1. OCENA OFERT
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena ofertowa(C) – 60%.

Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia (K) – 40%

Liczba punktów (LP) przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

Lp = C + K

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena

K – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – klauzule społeczne

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

 

cena brutto oferty najtańszej
--------------------------------------------  x 60 pkt  =  liczba punktów w danym kryterium
cena brutto oferty badanej

   

 1. Punkty za kryterium „doświadczenie” (40% tj.40 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym. Informacja dotyczy osoby skierowanej do realizacji zamówienia która posiada doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia odpowiednio:

 

5 lat lub zrealizowała 3 portale

3 lata lub zrealizowała 2 portale

2 lata lub zrealizowała 1 portal

40 pkt

20 pkt

10 pkt

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniami tych osób na potwierdzenie posiadanego doświadczenia.

 

 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogusława Pater pod adresem email:

 

Załączniki:

 1. Formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
 3. Wzór umowy - załącznik nr 3

 

Z poważaniem

Wicedyrektor

mgr Stanisław Rożniatowski

DOCXzal_1 opis przedmiotu zamówienia usługi informatyczne.docx (402,50KB)
DOCXzal_2 formularz ofertowy-usługi informatyczne.docx (401,37KB)
DOCXzal_3 wzor umowy.docx (409,36KB)
DOCXZapytanie ofertowe usługi informatyczne - Platforma e-learningowa.docx (413,19KB)
DOCXodpowiedzi na pytania.docx (406,61KB)

DOCXodpowiedzi na pytania2.docx (405,13KB)

DOCXwyniki.docx (405,58KB)
XLSXzestawienie ofert platforma edukacyjna.xlsx (12,24KB)