Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

8/ZP/Usp/RZPWE/9.1.2/2016 studia podyplomowe

Ogłoszenie o zamówieniu

8/ZP/Usp/RZPWE/9.1.2/2016

usługa edukacyjna - przeprowadzenie niestacjonarnych, dwusemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli z Aglomeracji Opolskiej spoza Miasta Opola ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w ramach projektów:

  1. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
  2. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
  3. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
  4. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji ul. Głogowska 27 Opole 45-315 Polska

Osoba do kontaktów: Bogusława Pater  E-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl
Adres internetowy: Główny adres: http://rzpwe.opolskie.pl/
I.2)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30000.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty w postępowaniu należy przesyłać na adres pocztowy podany w punkcie I.1
I.3)
Rodzaj instytucji zamawiającej
wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.4)
Główny przedmiot działalności: Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Nazwa zamówienia:
usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu niestacjonarnych, dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli
Numer referencyjny: 8/ZP/Usz/RZPWE/9.1.2/2016
II.2)
Główny kod CPV: 80300000, pozostałe kody CPV: 80430000-7, 80420000-4
II.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi społeczne
II.4)
Krótki opis:
przeprowadzenie niestacjonarnych, dwusemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli z Aglomeracji Opolskiej spoza Miasta Opola ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w ramach 4 projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie 4 kierunków: 1.Resocjalizacja i socjoterapia – 20 osób; 2.Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 20 osób; 3. Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 20 osób; 4. Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 20 osób.
II.5)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.6)
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Ośrodek Zamiejscowy Zamawiającego w Niwkach, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17, lub w siedzibie RZPWE w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
II.7)
Opis zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niestacjonarnych, dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli z Aglomeracji Opolskiej spoza Miasta Opola ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych - po 20 osób na kierunkach: 1. Resocjalizacja i socjoterapia;2.Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną X2; 3. Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej: Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Wykonawca zrealizuje studia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy, na których uczestnicy uzyskają co najmniej 60 punktów ECTS, Rekrutacja po stronie Zamawiającego, Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającego - przed podpisaniem umowy opracowany szczegółowy program kształcenia studiów podyplomowych.
II.8)
Okres obowiązywania zamówienia: Koniec: 30/06/2018
II.9)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.01.02-16-005/15; RPOP.09.01.02-16-006/15; RPOP.09.01.02-16-007/15; RPOP.09.01.02-16-008/15
II.10)
Informacje dodatkowe
Elementy konieczne:
Część I – Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalnego (140h)
Część II – Dydaktyka specjalna (90h)
Część III – Przygotowanie specjalistyczne do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej (50h) w tym: blok zajeć dot. elementów neuronauk podczas pracy z uczniem/wychowankiem (20h) przeprowadzony w formie blended-learningu.
Część IV - Praktyka (120h)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy PZP Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
  2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy PZP Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
  3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22b ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca musi być podmiotem uprawnionym do prowadzenia studiów podyplomowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn.zm) w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
  4. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22c ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
  5. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22d ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy, który wykaże że: a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: co najmniej 4 osobami prowadzącymi zajęcia ze stopniem doktora w dziedzinie nauk pedagogicznych (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ); b) należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu studiów podyplomowych dla nauczycieli,w tym kształceniu w formie e-learning (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).

III.2)
Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz kryteriów:
cena - 60%
doświadczenie wykładowców - 40%
III.3)
Warunki realizacji zamówienia: zgodnie z zał. 3 do SIWZ wzór umowy
III.4)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia: Dane konieczne na wezwanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, którego oferta oceniona najwyżej

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Forma procedury: Procedura otwarta
IV.2)
Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/
IV.3)
Termin składania ofert
Data: 18/11/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

Sekcja V: Informacje uzupełniające
V.1)
Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
V.2)
Składanie odwołań,
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

Dyrektor

Lesław Tomczak

DOCXogłoszenie o zamówieniu.docx (25,12KB)
DOCXsiwz-studia-podyplomowe.docx (218,03KB)
DOCXzal_1 oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganie wykluczeniu.docx (191,27KB)
DOCXzal_2-formularz-ofertowy.docx (189,00KB)
DOCXzal_3 wzór umowy.docx (196,72KB)
DOCXzal_4 pisemne zobowiązanie.docx (183,50KB)
DOCXzal_5 wykaz usług.docx (185,05KB)
DOCXzal_6 grupa kapitałowa.docx (184,46KB)
DOCXZawiadomienie o udzieleniu zamówienia.docx (184,71KB)