Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjna – specjalista ds. miejsc edukacji bezpośredniej

OFERTA PRACY
  z dnia 15.11.2016 r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

pomoc administracyjna – specjalista ds. miejsc edukacji bezpośredniej

w wymiarze czasu pracy: pełny  wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

miejsce wykonywania pracy: RZPWE w Opolu, ul. Dubois 36

Wymagania:
wykształcenie: wyższe licencjackie lub magisterskie
kierunek – o profilu humanistycznym, technicznym
Staż pracy ogółem: 2 lat
Staż pracy na podobnym stanowisku: 2 lata 

Dodatkowe warunki:

 • doświadczenie w realizacji zajęć z uczniami w szczególności zajęć wyjazdowych,
 • znajomość specyfiki pracy szkół, nauczycieli,
 • posiadane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami, w szczególności kompetencji kluczowych,
 • posiadane doświadczenie w doradzaniu i pomocy w konstruowaniu programów zajęć edukacyjnych,
 • lub udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Zatrudnienie:

 • umowa o pracę,1 etat na 20 m-cy; finansowane w czterech projektach

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. merytoryczna realizacja zadań związanych z zajęciami wyjazdowymi dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej,
 2. dbałość o bezpieczeństwo uczniów i opiekunów zajęć wyjazdowych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 3. współudział we wdrażaniu procedur bezpieczeństwa uczniów uczestniczących w działaniach projektowych,
 4. bieżąca weryfikacja merytoryczna prawidłowego prowadzenia zajęć zgodnie ze scenariuszami,
 5. bieżąca weryfikacja merytoryczna oraz dbałość nad prawidłową realizacją usług: zajęć edukacyjnych, transportu i wyżywienia uczniów w zajęciach wyjazdowych,
 6. nadzór nad merytorycznym odbiorem usług od wykonawców zgodnie z założeniami projektu i zawartymi umowami,
 7. bieżąca współpraca z asystentami szkolnymi, liderami lub dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie w zakresie kalendarza zajęć wyjazdowych,
 8. dbanie o prawidłowe wykorzystanie materiałów projektowych, w tym oznakowania miejsc realizacji zadania,
 9. współtworzenie i uczestnictwo we wszystkich innych działaniach merytorycznych dotyczących działań zajęć wyjazdowych,
 10. zbieranie i przekazywanie kadrze zarządzającej wskazówek merytorycznych do postępowań z zamówień publicznych w szczególności dotyczących opisu przedmiotu zamówienia związanych tematycznie z rodzajem wykonywanej pracy,
 11. udział merytoryczny w postępowaniach na wyłanianie wykonawców dotyczących wyjazdów edukacyjnych,
 12. przygotowanie odpowiedzi na zapytania oferentów dotyczące zagadnień merytorycznych przedmiotu zamówienia w zadaniu,
 13. pomoc w odbiorze merytorycznym zadań wykonanych przez realizatorów zajęć wyjazdowych,
 14. monitorowanie merytorycznego przebiegu realizacji wyjazdów edukacyjnych, współpraca z asystentami szkolnymi i liderami lub dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie,
 15. prowadzenie dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizowanego działania,
 16. przegląd okresowy merytorycznej dokumentacji projektowej realizowanego zadania,
 17. przygotowanie sprawozdań merytorycznych realizowanego zadania, w tym współpraca
  w przygotowaniu sprawozdań projektowych (okresowych, częściowych, końcowych do wniosków o płatność),
 18. bieżące przekazywanie danych merytorycznych na temat postępów w realizacji zadania kadrze zarządzającej,
 19. aktywne uczestnictwo merytoryczne w redagowaniu informacji o działaniach projektowych dotyczących wyjazdów edukacyjnych na stronach www i platformy projektowej,
 20. wyznaczanie zadań merytorycznych i współpraca z asystentem specjalisty ds. wyjazdów edukacyjnych,
 21. nadzór nad pracami merytorycznymi asystenta specjalisty ds. wyjazdów edukacyjnych,
 22. nadzór nad prowadzoną przez asystenta dokumentacją merytoryczną,
 23. wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE,
 • inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, że:
  •   nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
  •   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.
  •   ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

 

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
28.11.2016 r.  do godziny 14.00 w Dziale Kadr

Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Dubois 36

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.  Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nieokreślony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:                                                                                                            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Dyrektor RZPWE

      mgr Lesław Tomczak

DOCXOferta Pracy na stanowisko pom. adm. - specjalista ds miejsc edukacji bezpośredniej 2016.docx (93,72KB)