Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

9/ZP/RZPWE/9.2.1/2016 sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji ul. Głogowska 27Opole45-315PolskaOsoba do kontaktów: Bogusława PaterTel.: +48 774047537E-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rzpwe.opolskie.pl/
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30000.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)
Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby 5 projektów (9.1.2 i 9.2.1)
Numer referencyjny: 9/ZP/RZPWE/9.2.1/2016
II.1.2)
Główny kod CPV
30210000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby 5 projektów:„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” - obszar I, obszar II i obszar III. W ramach realizacji zamówienia wymagane jest osobiste dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę do poszczególnych placówek. Wykonawca zobowiązany jest do rozpakowania,dokonania montażu, instalacji, próbnego uruchomienia oraz szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji po jednej osobie z każdej placówki. Liczba placówek: 19. Szczegółowe dane w załączniku 1 do SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 185 897.50 EUR
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000
48900000
38650000
30120000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szkoły kształcenia zawodowego na terenie województwa opolskiego oraz placówka doskonalenia nauczycieli na terenie województwa opolskiego
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby 5 projektów:„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” - obszar I, obszar II i obszar III. W ramach realizacji zamówienia wymagane jest osobiste dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę do poszczególnych placówek. Wykonawca zobowiązany jest do rozpakowania,dokonania montażu, instalacji, próbnego uruchomienia oraz szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji po jednej osobie z każdej placówki. Liczba placówek: 19. Szczegółowe dane w załączniku 1 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 7
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
pozostałe numery projektów, których dotyczy zamówienie:RPOP.09.01.02-16-006/15;RPOP.09.01.02-16-006/15; RPOP.09.01.02-16-007/15; RPOP.09.01.02-16-008/15
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
szczegółowe informacje w SIWZ i załącznikach pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł
Zamawiający wymaga przedstawienia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
szczegółowe informacje w SIWZ i załącznikach pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - dostaw w zakresie: przynajmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej 700.000 zł brutto każda. Wykaz dostaw zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
szczegółowe informacje w SIWZ pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
szczegółowe informacje w SIWZ i załącznikach (załącznikiem nr 3 do SIWZ jest wzór umowy) pod adresem:http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/12/2016
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 28/12/2016
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
siedziba Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, sala 2.4 piętro I
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
publicznego otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17Warszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17Warszawa
02-676 PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2016

Dyrektor

Lesław Tomczak

DOCXSIWZ II.docx (133,56KB)
XLSXzal_-1-sprzet-multimedialny-oprogramowanie 31.10.2016r..xlsx (60,02KB)
DOCZal_2 JEDZ.doc (184,50KB)
DOCXzal_3 wzór umowy.docx (102,00KB)
DOCXzal_4 formularz ofertowy.docx (92,37KB)
DOCXzal_5 wykaz dostaw.docx (87,29KB)
DOCXzal_6 pisemne zobowiązanie.docx (87,49KB)

PDFnotice.pdf (122,05KB)

DOCXzmiana siwz konto wadium.docx (67,64KB)
DOCXInformacja z publicznego otwarcia ofert.docx (65,99KB)

DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - komputery i oprogr.docx (69,96KB)