Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10/ZP/RZPWE/9.2.1/2016 dostawa sprzętu mechatronicznego

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji ul. Głogowska 27Opole45-315PolskaOsoba do kontaktów: Katarzyna Walas
Tel.: +48 774047539 E-mail: kwalas@rzpwe.opolskie.pl Faks: +48 774047535Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rzpwe.opolskie.pl/
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30000.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)
Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa i montaż sprzętu mechatronicznego przeznaczonego dla 4 szkół z województwa opolskiego
Numer referencyjny: 10/ZP/RZPWE/9.2.1/2016
II.1.2)
Główny kod CPV
39162110
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Dostawa, montaż sprzętu mechatronicznego przeznaczonego dla następujących placówek:
1) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu;
2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich;
3) Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu
2 / 4
4) Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie, w ramach projektu:„Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ t.j.: formularz rzeczowy
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
31710000
38552000
38341310
38342000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
4 szkoły w województwie opolskim w: Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Strzelcach Opolskich
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dostawa, montaż sprzętu mechatronicznego przeznaczonego dla następujących placówek:
1) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu;
2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich;
3) Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu
4) Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie
w ramach projektu: „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”.
Modernizacja bazy warsztatowej opolskich szkół zawodowych poprzez dostosowanie jej do rzeczywistych warunków pracy w wybranych zawodach. Doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w celu stworzenia warunków maksymalnie zbliżonych do realnych warunków pracy w danej branży, zgodnych z rekomendowanym wyposażeniem pracowni i warsztatów szkolnych KOWEZiU - sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ t.j.: formularz rzeczowy
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 211 267.50 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
3 / 4
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.09.02.01-16-028/15
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
szczegółowe informacje w SIWZ i załącznikach pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
szczegółowe informacje w SIWZ i załącznikach (załącznikiem nr 3 do SIWZ jest wzór umowy) pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30-tys-euro.html
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/01/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
4 / 4
Data: 02/01/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Siedziba Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, ul Głogowska 27, 45-315 Opole, parter, sala 1.34
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Publicznego otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17Warszawa02-676PolskaTel.: +48 224587840E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17 Warszawa02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2016

DOCXSIWZ - Sprzet Mechatroniczny 21-11-2016.docx (429,04KB)
XLSXzal_1-specyfiakcja.xlsx (221,98KB)
DOCzal_2- wzor JEDZ.doc (183,00KB)
DOCXzal_3-wzor-umowy.docx (410,56KB)
DOCXzal_4-formularz-ofertowy.docx (398,97KB)
DOCXzal_5-pisemne-zobowiazanie.docx (398,12KB)
PDF2016-OJS227-413169-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdf (116,02KB)
DOCXInformacja z publicznego otwarcia ofert-mechatronika.docx (65,85KB)

DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - mechatronika.docx (68,39KB)