Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

12/ZPPU/RZPWE/2016 urządzenie wielofunkcyjne

 
12/ZPPU/RZPWE/2016                                                                   Opole, dnia 23.11.2016r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

dotyczy zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 • ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

tel.: 77 4579895,

fax: 77 4552979,

mail: kontakt@rcre.opolskie.pl,

http://www.rcre.opolskie.pl.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 1 – Formularz rzeczowo-cenowy do niniejszego zapytania.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30121200-5 Urządzenia fotokopiujące

 1. Oferowany sprzęt ma być:
 • fabrycznie nowy, w całości nieużywany, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny,
 • dostarczony zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, którego przechowywanie przez zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji, 
 • gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016r.
 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, a okres gwarancji będzie liczony od daty przekazania Zamawiającemu bezusterkowego protokołu odbioru. W przypadku zaproponowania przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego.
 2. Wykonawca dostarczy również Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej urządzenia).
 3. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi we wskazanym wyżej okresie.
 4. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, po tym terminie zobowiąże się wymienić sprzęt na nowy o równorzędnych parametrach (lub lepszych).
 5. Wykonawca zobowiązuje się wymienić asortyment, który uległ awarii na nowy o parametrach równoważnych (lub lepszych) w przypadku trzech bezskutecznych napraw.
 6. Produkt będzie posiadał wszelkie niezbędne do normalnego funkcjonowania instrukcje i certyfikaty w języku polskim.
 7. Wszystkie urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w sposób trwały tak, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
 8. Wykonawca w dniu dostawy uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 5 grudnia 2016r.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  Miejsce dostawy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 28.11.2016r. do godziny 16:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 • OCENA OFERT
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa(C) – 100%.
 2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zawiera taką samą cenę Zamawiający poprosi o złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż oferta podstawowa.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogusława Pater pod adresem email:                                                                                                                                              

Załączniki:

 1. Formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
 3. Wzór umowy - załącznik nr 3

                                                                                

                                                                                                    Z poważaniem

Dyrektor

                            mgr Lesław Tomczak

DOCXzal_2 formularz ofertowy-urządzenie wielofunkcyjne.docx (64,38KB)
DOCXzal_3 wzór umowy-urządzenie wielofunkcyjne.docx (65,99KB)
XLSXzał_1 opis przedmiotu zamówienia urządzenie.xlsx (11,58KB)
DOCXzapytanie urządzenie wielofunkcyjne.docx (64,15KB)
DOCXwybór najkorzystniejszej oferty.docx (61,32KB)