Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

14/ZPPU/RZPWE/2016 materiały biurowe

 
14/ZPPU/RZPWE/2016                                                                        Opole, dnia 24.11.2016r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

dotyczy zamówienia na dostawę materiałów biurowych dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

(skrócona nazwa postępowania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 

 • ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

tel.: 77 4579895,

fax: 77 4552979,

mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl,

http://www.rzpwe.opolskie.pl.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz rzeczowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania

Miejsce dostawy: Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Opole,
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.

Dostawa materiałów biurowych wymienionych w tabeli A załącznika nr 1 do zapytania realizowana jest na potrzeby Projektu Programu NIWKI 2016 Program jest finansowany ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec oraz Samorządów Województwa Opolskiego i Śląskiego

Dostawa materiałów biurowych wymienionych w tabeli B załącznika nr 1 do zapytania realizowana jest na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

Zamawiający w celach odpowiedniego rozliczenia usług będzie żądać odrębnych faktur.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • wszystkie materiały biurowe stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach
 • dostawa na koszt wykonawcy do budynku Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu                     

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30190000-7 Różne sprzęty i artykuły biurowe

30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

39292400-9 Przybory do pisania

30192000-1 Wyroby biurowe

301970 00-6 Drobny sprzęt biurowy

30197630-1 Papier do drukowania

30192125-3 Pisaki

30199230-1 Koperty

30192800-9 Etykiety samoprzylepne

30234300-1 Płyty kompaktowe (CD)

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 • TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 listopada 2016r.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  Miejsce dostawy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27; 45-315 Opole,

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę , numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

Ogółem cena oferty wynosi brutto ……………………… zł

(słownie: …………………………………………………………….)

Cena ofertowa brutto podana w ofercie musi wynikać z kalkulacji przygotowanej
wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. formularza rzeczowo-cenowego. Formularz rzeczowo-cenowy musi być złożony razem z ofertą.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

Termin realizacji dostawy:  do 30 listopada 2016r.

Płatność po realizacji dostawy w terminie 7 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony. Przewiduje się osobne faktury dla poszczególnych tabel w formularzu rzeczowo-cenowym.

Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia, w którym została odebrana prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony.

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 28.10.2016r. do godziny 10:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od ów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 • OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności
  z
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacjigdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogusława Pater pod adresem email:                                                                                                                                             

Załączniki:

 1. Formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 1
 2. Wzór umowy - załącznik nr 2

                    

   Z poważaniem

Wicedyrektor

                     mgr Hanna Franczak

XLSXzal_1 formularz rzeczowo-cenowy.xlsx (14,67KB)
DOCXzal_2 formularz ofertowy.docx (64,50KB)
DOCXzal_3 umowa biurowe nowe.docx (64,50KB)
DOCXzapytanie biurowe nowe.docx (64,14KB)
DOCXwybór najkorzystniejszej oferty.docx (60,99KB)