Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

15/ZPPU/RZPWE/2016 promocyjne nowe


15/ZPPU/RZPWE/2016                                                                                     Opole, dnia 24.11.2016r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

dotyczy zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 

 • ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

tel.: 77 4579895,

fax: 77 4552979,

mail: kontakt@rcre.opolskie.pl,

http://www.rcre.opolskie.pl.

 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 1 – Formularz rzeczowo do niniejszego zapytania.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

22462000-6  Materiały reklamowe

39294100-0  Artykuły informacyjne i promocyjne

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Druk nierozmazujący się, materiały drukowane czyste, niepogniecione, niesklejone, dobrze wyschnięte, bez śladów odbitego druku, równo złożone, lakier nieodpryskujący na łamaniu i brzegach, brzegi niepozaginaneg
 2. Opracowanie projektów graficznych należeć będzie do Wykonawcy, wszystkie projekty muszą być uzgadniane z Zamawiającym. Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały niezbędne do wykonania projektów, w dniu następnym od dnia podpisania umowy z  wybranym Wykonawcą.
 3. Opracowane projekty graficzne Wykonawca (przed wykonaniem i dostawą artykułów promocyjnych) zobowiązany będzie do przesłania (wizualizacji) Zamawiającemu. Zamawiający dokona akceptacji projektu (wizualizacji) najpóźniej w dniu następnym od dnia otrzymania projektu.
 4. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, niewadliwe, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wolne od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążone prawami osób trzecich.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 • TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  Miejsce dostawy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole

 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę , numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
 • zawierać informację o numerze części, na którą Wykonawca składa ofertę.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 29.11.2016r. do godziny 12:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od ów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html   

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 • OCENA OFERT
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena ofertowa(C) – 100%.

 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert. Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli dwie oferty przedstawiające taki sam bilans kryteriów oceny ofert i posiadają tę samą cenę Zamawiający prosi o złożenie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż oferta podstawowa.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 • DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogusława Pater pod adresem email:                                                                                                                                                                 

Załączniki:

 1. Formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
 3. Wzór umowy - załącznik nr 3

                                                                                                                                   Z poważaniem

Wicedyrektor

                     mgr Hanna Franczak

XLSzal_1 formularz rzeczowo-cenowy materiały promocyjne nowe.xls (33,50KB)
DOCXzal_2 formularz ofertowy promocyjne nowe.docx (64,50KB)
DOCXzał._3 wzór umowy promocyjne nowe.docx (65,56KB)
DOCXzapytanie promocyjne następne.docx (62,98KB)
DOCXwyniki.docx (87,90KB)
XLSXzestawienie ofert promocyjne plakaty.xlsx (11,64KB)