Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

13/ZPPU/RZPWE/2016 - dostawa prasy i czasopismm

Opole, dnia 28.11.2016

13/ZPPU/RZPWE/2016

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

dotyczy zamówienia: prenumerata prasy i czasopism dla

Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji na 2017 r.

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel.: +48774579895, 774579897, fax: +48774552979  http://www.rzpwe.opolskie.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego i dostawa bezpośrednio do siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Kościuszki 14 w Opolu, zgodnie z załącznikiem nr 1, prasy i czasopism w formie prenumeraty regularnie i sukcesywnie w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. Wykaz zamawianych tytułów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – Formularz rzeczowo - cenowy

 

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79980000-7 - Usługi prenumeraty

22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od chwili ukazania się pierwszego numeru za 2017 rok przez okres prenumeraty na rok 2017, tj. do wydania przez Wydawcę ostatniego nr czasopisma za rok 2017.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, adres dostawy: ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

 

Ogółem cena oferty wynosi brutto ……………………… zł

(słownie: …………………………………………………………….)

netto.............................................

(słownie: …………………………………………………………….)

Wysokość udzielonego upustu w % od ceny rynkowej........................

 

Cena ofertowa brutto podana w ofercie musi wynikać z kalkulacji przygotowanej
wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. formularza rzeczowo-cenowego.

Cena musi obejmować koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

 • warunków płatności (po realizacji dostawy),

 

 

Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym została odebrana prawidłowo wystawiona faktura.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 09.12.2016r. do godziny 12:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem:

http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogusława Pater pod adresem email: lub p. Katarzyna Walas, tel. email: .

              

Załączniki:

 1. Formularz rzeczowo-cenowy – wykaz tytułów.
 2. Formularz ofertowy
 3. Wzór umowy

 

                                                                                                                                  Z poważaniem

Dyrektor

mgr Lesław Tomczak

 

XLSzal_1-Formularz rzeczowo-cenowy.xls (55,50KB)
DOCXzal_2-formularz-ofertowy-prenumerata.docx (59,32KB)
DOCzal_3-wzór umowy.doc (71,50KB)
DOCXzapytanie-cenowe-prenumerata czasopism.docx (88,82KB)

DOCXInformacja o wyborze oferty na dostawę prasy na 2017.docx (65,00KB)