Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17/ZPPU/RZPWE/9.1.2/2016 karty SIM prepaid

17/ZPPU/RZPWE/9.1.2/2016                                                                           Opole, dnia 28.11.2016r.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące zamówienia kart SIM przedpłaconych (prepaid) na okres od daty podpisania umowy do 31.07.2018 do projektów:

 1. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 2. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów
  i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 3. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów
  i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 4. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów
  i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel.:+48774047531, fax:, http://www.rzpwe.opolskie.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart SIM przedpłaconych (prepaid)  służących do kontaktów ze szkołami, dyrektorami, nauczycielami, rodzicami biorącymi udział w ramach projektów:

 1. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 2. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 3. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
 4. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

- 13 numerów startowych (kart SIM),

- doładowań częściowych w formie kuponów doładowujących ważnych do 31.07.2018 lub doładowania całkowitego w okresie ważności numerów tj. od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.

Warunki minimalne oferty:

- opłata za numery startowe 0 zł (karty SIM),

- aktywacja karty SIM – 0zł,

- nielimitowane połącznia do wszystkich sieci komórkowych oraz stacjonarnych krajowych co najmniej przez okres ważności doładowania częściowego konta  lub od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.w przypadku doładowania całkowitego (wyłączając w obu przypadkach połączenia na numery dodatkowo płatne)

- nielimitowana liczba wiadomości SMS przez okres ważności doładowania częściowego konta  lub od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.w przypadku doładowania całkowitego (wyłączając w obu przypadkach SMS na numery dodatkowo płatne)

- doładowania mogą dokonywać poprzez wykorzystanie kodu doładowującego z kuponu lub całkowitego doładowania na cały okres umowy. Niezależnie od doładowania istnieje możliwość odbierania połączeń głosowych i wiadomości tekstowych przez cały okres trwania umowy.

- aktywna blokada połączeń i SMS na numery dodatkowo płatne

Zamawiający nie wymaga zaoferowania mu aparatów telefonicznych.

Miejsce dostawy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy: 7 dni od daty złożenia zamówienia

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Oferenta
 • złożona na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem w zał. 1 do niniejszego zapytania

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

Należy podać łączne koszty (zawierające podatek od towarów i usług) użytkowania jednego telefonu przy następującym założeniu:

 • doładowań częściowych w formie kuponów doładowujących ważnych do 31.07.2018 lub doładowania całkowitego w okresie ważności numerów tj. od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.
 • opłata za numery startowe 0 zł (karty SIM),
 • aktywacja karty SIM – 0zł,
 • nielimitowane połącznia do wszystkich sieci komórkowych oraz stacjonarnych krajowych co najmniej przez okres ważności doładowania częściowego konta  lub od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.w przypadku doładowania całkowitego (wyłączając w obu przypadkach połączenia na numery dodatkowo płatne)
 • nielimitowana liczba wiadomości SMS przez co przez okres ważności doładowania częściowego konta  lub od daty podpisania umowy do 31.07.2018r.w przypadku doładowania całkowitego (wyłączając w obu przypadkach SMS na numery dodatkowo płatne)
 • doładowania mogą dokonywać poprzez wykorzystanie kodu doładowującego z kuponu lub całkowitego doładowania na cały okres umowy. Niezależnie od doładowania istnieje możliwość odbierania połączeń głosowych i wiadomości tekstowych przez cały okres trwania umowy.
 • aktywna blokada połączeń i SMS na numery dodatkowo płatne
 • Warunki dodatkowe oferowane przez Wykonawcę………………………………………………..

 

 • Cena miesięcznego użytkowania jednego numeru telefonu: ………… zł

(słownie:………………………………………………………………………………………………)

 • Cena łącznie brutto za cały przedmiot zamówienia .......... zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  , lub pisemnie na adres Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 05.12.2016r. do godziny 16:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od ów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Bogusława Pater pod adresem email: 

                                                                                                                               

                                                                                                                      Z poważaniem

Dyrektor

Lesław Tomczak

DOCXformularz karty prepaid nowe.docx (187,52KB)
DOCXkarty prepaid nowe.docx (186,01KB)
DOCXumowa wzór-karty prepaid nowe.docx (68,79KB)
DOCXwyniki prepaid nowe.docx (182,91KB)