Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

12/ZP/Usp/9.2.1/2016 staże i praktyki

Opole, 28.11.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

NA USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 2164 ze zm.)

Postępowanie NR  12/ZP/Usp/9.2.1/2016


Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne,
w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
Siedziba Zamawiającego - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,
ul. Głogowska 27 ,45–315 Opole – tablica ogłoszeń - w dniu: 28.11.2016r.
Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji http://bip.rzpwe.opolskie.pl/33/46/postepowania-powyzej-30000.html w dniu: 28.11.2016r.

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 138g. ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Nazwa zamówienia: usługa polegająca na zapewnieniu dojazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia dla uczniów i nauczycieli realizujących dodatkowe staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Rozdział I.
Nazwa oraz adres Zamawiającego

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 
ul. Głogowska 27
45-315 Opole
Tel.: 77 457 98 95
Strona internetowa: www.rzpwe.opolskie.pl

Rozdział II.
Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce i termin publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
  
1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).
2. W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Rozdział III.
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zapewnieniu dojazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia dla uczniów i nauczycieli realizujących dodatkowe staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55100000-1 Usługi hotelarskie
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia t.j.: opis przedmiotu zamówienia
4. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki.
8. Informacja dot. wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu, zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
w wymiarze czasu pracy min. 1 etatu,
b) liczba zatrudnionych osób ma wynosić min. 1 osoba,
c) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienioną osobę na okres realizacji zmówienia.
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu Wykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
9. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Koordynator skierowany do realizacji przedmiotowego zamówienia/pracownik punktu informacyjnego (1 osoba)
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
10. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a) Każdorazowo z fakturą Wykonawca będzie przedstawiał oświadczenie o zatrudnianiu osoby jak w punkcie 9 i 10 niniejszego rozdziału
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku braku oświadczenia Wykonawcy dot. zatrudnienia nie złożonego wraz z fakturą więcej niż dwa razy prawo do złożenia wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy o sprawdzenie zatrudnienia u Wykonawcy.
11. Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osobę wymienioną w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - załącznik nr 1 do wzoru umowy.


Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie: od 1 stycznia 2017r. do 31 lipca 2018r.

Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

1. SPEŁNIANIE WARUNKÓW I NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.
1.2 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP
1.3 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22b ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
1.4 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22c ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga aby: b) Wykonawca posiadał polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.
1.5 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22d ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wykonał należycie przynajmniej 5 usług organizacji przewozu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia grupy dzieci
i młodzieży na kwotę co najmniej  20.000 zł brutto każda. Wykaz usług zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego ogłoszenia; b) dysponuje odpowiednim taborem pojazdów oraz osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dowozu uczniów lub uczniów i nauczycieli na praktyki i staże. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona złoży wykaz środków transportu oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
2.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku: 
a) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie obowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
b) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
c)  Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
d) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (składa oddzielnie dokumenty o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału).
e) warunki określone w pkt 1.4 i 1.5 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
f) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
g) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy w przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich członków konsorcjum (a nie tylko pełnomocnika konsorcjum), natomiast w przypadku spółki cywilnej dane wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki.
3. POLEGANIE NA WIEDZY I DOŚWIADCZENIU INNYCH PODMIOTÓW
3.1 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik 6 do niniejszego ogłoszenia).
3.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23
i art. 24 ust. 5 ustawy.
3.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1.4 i 1.5, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.4 i 1.5.
3.6 Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy, nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia /nie spełnia).

Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

I. Dokumenty składane z ofertą:
Wykonawca składając ofertę wypełnia formularz ofertowy wg wzoru Załącznika  4 do niniejszego ogłoszenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.  
Do formularza ofertowego Wykonawca składa dokumenty:
1. załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy.
1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału. Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć  przed upływem terminu składania ofert do Działu Zamówień Publicznych – pok. 1.23 lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę. Wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów wadialnych przez poszczególnych członków konsorcjum. Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez poszczególnych członków konsorcjum, przez jednego z nich lub przez pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą składać się na wadium w wysokości określonej w niniejszym ogłoszeniu.
3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii,
4. pełnomocnictwo - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
(w tym spółka cywilna): pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają  ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione pełnomocnictwo. Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo: poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.
5. załącznik 6 (jeśli dotyczy) - W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
• zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
• sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
• charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
• zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie formularz oferty podpisuje pełnomocnik lub wszyscy członkowie konsorcjum. Na pierwszej stronie formularza oferty należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.

II. Dokumenty i oświadczenia wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie interneto wej infor macji, o  której m owa w art. 86 ust. 5 ustawy
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

III. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (art. 26 ustawy pzp)

1. Kopia polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej 100.000,00 zł. 
2. wykaz środków transportu oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego.
3. Załącznik 5 do ogłoszenia - Wykaz usług na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 1.5 Rozdziału V niniejszego ogłoszenia
4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu;
5. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
8. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
9. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
10. oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
11. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
12. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI niniejszego ogłoszenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nieuzupełnienie brakujących oświadczeń i dokumentów w wyznaczonym terminie, a tym samym niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a w konsekwencji odrzuceniem jego oferty.

UWAGI:
1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
2. Ilekroć w ogłoszeniu, a także w załącznikach do ogłoszenia występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) III. pkt. 4 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy,
2) III pkt. 5-7 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ze:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej o osoby.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III. 1, składa dokument wydany przez właściwy organ dla miejsca jego zamieszkania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 i ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w  pkt. III. 4 -9.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty określone w pkt III. 4-9 obowiązują oddzielnie każdego wykonawcę.

Dowody dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli są równoważne poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie potwierdzenia, że poświadczenie bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydane w innym państwie odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Rozdział VII informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c – 10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszego ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszego ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.
5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres email podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,
faks: (77) 4047535, e-mail:
7. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: 12/ZP/Usp/RZPWE/9.2.1/2016.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 2 grudnia 2016 roku), Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono ogłoszenie. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono ogłoszenie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
10. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano ogłoszenie, a także udostępni ją na swojej stronie internetowej.
11. W przypadku, gdy zmiana treści ogłoszenia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści zmienione ogłoszenie na swojej stronie BIP.
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
13. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Bogusława Pater, specjalista ds. zamówień publicznych, mail:

Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Millenium S.A. O/Opole nr rachunku 41 1160 2202 0000 0003 0943 9087 , z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu NR 12/ZP/Usp/9.2.1/2016 na usługi polegające na zapewnieniu dojazdów, noclegów, wyżywienia i ubezpieczenia dla uczniów i nauczycieli realizujących dodatkowe staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2” realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszym ogłoszeniu, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Rozdział IX
Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

Rozdział X
Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych, zostanie odrzucona.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Treść oferty musi być zgodna z treścią ogłoszenia.
6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
7. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) musi być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę).
8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania na zewnątrz i zaciągania zobowiązań minimum w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis osoby uprawnionej musi być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, tzn. czytelnie lub nieczytelnie wraz z imienną pieczątką osoby składającej podpis. Oferta może zawierać spis treści umieszczony na początku oferty.
9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest numerowanie stron w zewnętrznym górnym rogu w sposób: nr strony / ilość stron oferty (numeracja może być naniesiona ręcznie czytelną nieścieralną techniką). Załączniki do oferty stanowią jej integralną część. Winny być one czytelnie zaznaczone (numerowane).
13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez wykonawcę.
14. Dokumenty składające się na ofertę:
a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 4 do ogłoszenia,
b) wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej głoszenia;
15. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
16. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do  których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Stosowne zastrzeżenie dotyczące nieujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawca winien złożyć w ofercie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Uwaga: Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
17. Opakowanie i złożenie ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie) zaadresowanym następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy:
……………………………
……………………………
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
w Opolu
Biuro podawcze pok. 1.66
ul. Głogowska 27, 45-315 Opole

Dotyczy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
(zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)
Numer postępowania: 12/ZP/Usp/9.2.1/2016
OFERTA nr ………..
Nie otwierać przed :  godz. 12:30 dnia 06.12.2016r.


Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) ponosi wykonawca.

Rozdział XI
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Tryb otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj.: Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji ul. Głogowska 27, Biuro podawcze pok 1.66 – parter 45-315 Opole do dnia  06.12.2016r. do godziny 12:00
1.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 1.1 niniejszego Rozdziału, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub pocztą kurierską, zamawiający przyjmie za termin  złożenia oferty termin otrzymania przesyłki.
1.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta (Rozdział X), w opakowaniu oznaczonym jak w pkt 17 Rozdziału X z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. Opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
1.4 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian, poprawek i uzupełnień) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane dopiskiem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy, koperty ofert wycofanych nie będą badane.
1.5 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje
z otwarcia ofert na jego wniosek.
1.7 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1.1 niniejszego rozdziału, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.
1.8 Możliwość przedłużenia terminu składania ofert dopuszcza się jedynie w sytuacjach określonych   w  art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.9 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2016r. o godzinie 12:30 w siedzibie Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, ul Głogowska 27, 45-315 Opole, parter, sala 1.34.

2. Tryb otwarcia ofert
2.1 Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert.
2.2 Otwarcie ofert jest jawne.
2.3 Wykonawcy nieobecni na publicznej sesji otwarcia ofert mogą wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o informację z sesji otwarcia.
2.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2.5 Po otwarciu każdej oferty zostanie odczytane:
• imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy,
• cenę ofertową,
• termin wykonania zamówienia,
• okres gwarancji
• warunki płatności.
2.6 Informacje, o których mowa w pkt 2.4.-2.5. przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli na otwarciu ofert, na ich wniosek.

Rozdział XII
Opis sposobu obliczenia ceny

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
2. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN). Cena ofertowa (brutto) musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym głównie: koszty transportu, podatki, ewentualne rabaty itp.).
3. Wykonawca jest zobowiązany dokonać obliczenia ceny ofertowej w oparciu o opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
4. Cena oferty nie będzie mogła ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy.
5. Cena musi być: podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
6. Nie przewiduje się rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym w walutach obcych.
7. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto i brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy pzp Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XIII
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się jednym kryterium:

a) cena (oferty brutto) 100 %

cena najniższa
cena   =  ---------------------------  x 100 pkt
cena oferty badanej

Liczba punktów badanej oferty w kryterium cenowym (wynosi maksymalnie 100 pkt).

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym ogłoszeniu.
3. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie  z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
4. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności:
a) oczywiste omyłki rachunkowe polegające na:
 błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty,
 nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie), 
 inne omyłki w szczególności polegające na błędnym opisaniu pozycji formularza cenowego
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Jakiekolwiek zamiany polegające na dodaniu nowej pozycji lub pominięciu jakiejkolwiek
z istniejących w formularzu pozycji nie będą uznane za możliwe do poprawienia w trybie art. 87 ust. 2 ustawy PZP i skutkować będą odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

Rozdział XIV
Badanie ofert

1. Badanie ofert jest poufne.
2. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez zamawiającego.
3.  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania udostępni wykonawcom załączniki do protokołu. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia,
z wyjątkiem informacji, które wykonawca zastrzegł, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozdział XV
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.rzpwe.opolskie.pl) oraz w swojej siedzibie.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że będą zachodzić przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Rozdział XVI
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVII
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w załączonym wzorze umowy.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Rozdział XVIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej i udzielenie zamówienia

1. Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
4. Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny.
Rozdział XIX
Załączniki do ogłoszenia

Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 – wzór umowy
Załącznik nr 4 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 5 – wykaz usług
Załącznik nr 6 – pisemne zobowiązanie
Załącznik nr 7 - grupa kapitałowa


Opole, dnia 28.11.2016r.      

   
ZATWIERDZAM
                         Dyrektor
         mgr Lesław Tomczak

DOCXogłoszenie o zamówieniu.docx (439,68KB)
DOCXzal_1 opis przedmiotu zamówienia.docx (419,21KB)
DOCXzal_2 oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia.docx (406,64KB)
DOCXzal_3 wzór umowy - praktyki.docx (410,99KB)
DOCXzal_4 formularz ofertowy.docx (403,68KB)
DOCXzal_5 wykaz usług.docx (400,65KB)
DOCXzal_6 pisemne zobowiązanie.docx (400,50KB)
DOCXZal_7 oświadczenie grupa kapitałowa.docx (401,74KB)
DOCXodpowiedź na pytania.docx (408,15KB)
DOCXInformacja z publicznego otwarcia ofert.docx (16,34KB)

DOCXinformacja o wyborze najkorzystnieszej oferty.docx (407,45KB)
DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 47.docx (168,43KB)
DOCXZawiadomienie o udzieleniu zamówienia.docx (389,44KB)