Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

16/ZPPU/RZPWE/2016 inżynier dźwięku/akustyk

16/ZPPU/RZPWE/2016                                                                                               Opole, 28.11.2016 r.

Zapytanie cenowe

 

dotyczy zamówienia na wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli inżyniera dźwięku/akustyka w studiu nagrań i poprowadzenia warsztatów ePortfolio dla młodzieży szkół zawodowych w projekcie pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”

 

I.ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

tel.:+48774579895,
fax: +48774552979

http://www.rzpwe.opolskie.pl kontakt@rcre.opolskie.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli inżyniera dźwięku/akustyka w studiu nagrań i poprowadzenia warsztatów ePortfolio dla młodzieży szkół zawodowych w projekcie pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”

 

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Nagrania dźwiękowe 32353000-2

Usługi techników dźwięku 92370000-5

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Nr

specyfikacja

1

Do zadań Wykonawcy należy:

- przygotowanie sprzętowe studia nagrań

- przygotowanie oprogramowania do obróbki dźwięku, video, zdjęć (konfiguracja programu LOGIC STUDIO)

- przeprowadzenie 200 godzin nagrań z udziałem uczniów szkół zawodowych
i zaproszonych gości w okresie 24.01.2017 – 01.03.2018 (dwa-cztery dni w tygodniu
z pominięciem dni wolnych od nauki).

- nagranie i obróbka dźwięku (LOGIC STUDIO)

- skład komputerowy materiału dźwiękowego (LOGIC STUDIO)

- mastering materiału dźwiękowego

- montaż i edycja materiałów audio

- kompilacja obrobionego materiału audio

- umieszczenie gotowych nagrań na nośnikach CD

- obróbka materiałów video

- skład prezentacji e-portfolio

- obróbka zdjęć

 

Zamawiający wymaga doświadczenia:

Przeprowadzenie minimum 3 usług podobnego rodzaju co przedmiot zamówienia tzn. polegających na wykonaniu usługi nagrań w studiach nagrań połączonych z warsztatami (minimum 200 godzin) dla młodzieży szkolnej zrealizowanych w ostatnich 3 latach.

W celu potwierdzenia doświadczenia należy przedłożyć:

Oświadczenie potwierdzające wykonanie minimum 3 usług podobnego rodzaju co przedmiot zamówienia tzn. polegających na wykonaniu usługi nagrań w studiach nagrań połączonych z warsztatami (minimum 200 godzin) dla młodzieży szkolnej zrealizowanych w ostatnich 3 latach.

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce świadczenia usługi: siedziba Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, ul Głogowska 25, 45-315 Opole.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych: od 24.01.2017 r. do 01.03.2018 r.
wg poniższego wykazu:

Lp.

Termin

Szkoła

1

24-25.01.2017

ZSM Namysłów

2

01-02.02.2017

ZSE Opole

3

07-08.02.2017

ZSZ Olesno

4

01-02.03.2017

ZSM Prudnik

5

08-09.03.2017

ZSEL Opole

6

14-15.03.2017

ZST Nysa

7

20-21.03.2017

ZSP Praszka

8

22-23.03.2017

ZSR Namysłów

9

27-28.03.2017

ZSM Głubczyce

10

29-30.03.2017

ZSR Prudnik

11

29-30.11.2017

CKZiU Nysa

12

05-06.12.2017

ZSiPO Nysa

13

12-13.12.2017

ZS Zdzieszowice

14

08-09.01.2018

ZSTiO K-Koźle

15

12-13.02.2018

ZS nr1 K-Koźle

16

14-15.02.2018

ZSP nr 1 Kluczbork

17

19-20.02.2018

ZSP nr 2 Kluczbork

18

21-22.02.2018

ZSP Dobrodzień

19

26-27.02.2018

CKZiU Strzelce Op.

20

28.02.-01.03.2018

ZSZŚ K-Koźle

 

IV.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

-      być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,

-      posiadać datę sporządzenia,

-      zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

-      być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

 

cena brutto za 1 godzinę ……………………. zł.

cena ofertowa brutto tj. za 200 godzin wynosi:

(słownie: …………………………………………………………….)

netto: ………………………………………….zł

(słownie: …………………………………………………………….)

 

Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym została odebrana prawidłowo wystawiona fakturalub rachunek.

 

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 07.12.2016r. do godziny 12:00

2.Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem:

http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html

6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

VI.OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

1)Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

VII.DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Walas pod adresem email: lub p. Bogusława Pater email:

 

Z poważaniem

mgr Lesław Tomczak

DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx (402,54KB)
DOCXzal_1 formularz ofertowy.docx (404,64KB)
DOCXzal_2 wzór umowy.docx (410,04KB)
DOCXzapytanie cenowe - akustyk.docx (408,63KB)