Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Opolskie Centrum Edukacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Centrum Edukacji.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2016-08-30.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-10-13.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Artur Nowak,, a.nowak@oce.opolskie.pl.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 774047540. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45–315 Opole, ul. Głogowska 27
Tel.: +48774047530
E-mail:
Strona internetowa: www.oce.opolskie.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek w Opolu przy ulicy Głogowskiej jest podniesiony względem chodnika. Budynek ma cztery wejścia. Od strony ul. Głogowskiej między chodnikiem i wejściem znajdują się dwa schody bez podjazdu. Z tyłu budynku znajdują się rozsuwane drzwi z podjazdem. Przy wejściu z parkingu znajduje się winda osobowa z wjazdem na piętro budynku

Budynek w Opolu przy ulicy Dubois jest podniesiony względem chodnika. Budynek ma trzy wejścia. Od strony ul. Dubois między chodnikiem i wejściem znajdują się cztery schody bez podjazdu. Z tyłu budynku znajdują się drzwi do ogrodu ze schodami. Wjazd do budynku możliwy po rozstawianych na schodach szynach. Przemieszczanie między piętrami możliwe przy użyciu urządzenia schodowego.

Budynek w Opolu przy ulicy Kościuszki jest podniesiony względem chodnika. Budynek ma dwa wejścia. Od strony ul. Kościuszki między chodnikiem i wejściem znajdują się cztery schody bez podjazdu. Z tyłu budynku znajdują się drzwi, schody oraz platforma osobowa na parter.

W pozostałych budynkach brak pochylni, platform i wind. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone na ogólnodostępnych parkingach przy budynkach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.