Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

4/ZPDT/RZPWE/9.1.2/2016 dialog techniczny ewolucja człowieka

4/ZPDT/RZPWE/9.1.2/2016                         Opole dnia 09.12.2016r.

INFORMACJA
O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Dialog techniczny dotyczy organizacji zajęć warsztatowych dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez kontakt z przyrodą, poznanie historii dziejów ziemi, ewolucji człowieka w ramach Projektów:
•    „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
które są realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.2 - wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.).
Celem dialogu technicznego jest pozyskanie przez RZPWE informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowywaniu opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole zaprasza do składania zgłoszeń do udziału w niniejszym w dialogu technicznym.

I. Przedmiot dialogu technicznego
Przedmiotem dialogu technicznego będzie organizacja zajęć warsztatowych dla uczniów szkoły podstawowej klas I-III i IV-VI, uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących  
w miejscu edukacji bezpośredniej, które ma umożliwić poznanie historii dziejów Ziemi i ewolucji człowieka. W atrakcyjny, praktyczny sposób zachęcić do poznawania świata jednocześnie przekazując wiadomości z obszaru nauk  przyrodniczych.
wg założeń:

a)    6 – godzinne zajęcia warsztatowe dla uczniów dostosowane programowo stosownie do wieku osobno dla:
a.    Uczniów klas I-III szkoły podstawowej
b.    Uczniów  IV-VI szkoły podstawowej
c.    Uczniów szkół gimnazjalnych,
d.    Uczniów liceów ogólnokształcących.
b)    liczebność grupy podczas zajęć: 10 - 20 osób,
c)    przewidywana łączna liczba uczniów: 6 000 uczniów szkół podstawowych, 2 400 gimnazjalistów, 800 uczniów liceów ogólnokształcących,
d)    zajęcia stanowić mają alternatywę bądź uzupełnienie dla zajęć w klasie szkolnej i będą realizowane w oparciu o wymagania podstawy programowej z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych,
e)    warsztaty mają ułatwiać zintegrowanie treści programowych z różnych przedmiotów, ucząc współpracy w grupie, pozwalają na rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, uwrażliwiać  na otaczającą nas przyrodę, mają pobudzać wyobraźnię i zmysły uczniów,
f)    powinny być ukierunkowane na dociekanie, analizowanie, dyskusję, badanie, odkrywanie, tworzenie,
g)    pracownicy Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji będą mieli możliwość przeprowadzenia wizji miejsc realizacji zajęć.
II. Termin realizacji zajęć:
Do 30 czerwca 2018r.
III. Termin i miejsce prowadzenia dialogu technicznego
1.    Pożądany termin przeprowadzenia dialogu technicznego - do dnia 22.12.2016 r.
Termin prowadzenia dialogu technicznego może ulec wydłużeniu w przypadku nieosiągnięcia celów określonych w przedmiocie dialogu technicznego. O fakcie przedłużenia terminu zostaną powiadomione podmioty uczestniczące w dialogu technicznym.
2.    Miejsce i termin prowadzenia dialogu technicznego będzie każdorazowo uzgadniane
z poszczególnymi podmiotami, które będą uczestniczyć w dialogu technicznym.
Dialog techniczny będzie prowadzony w formie spotkań (z każdym podmiotem lub grupą podmiotów) lub wymiany korespondencji elektronicznie, faksem lub pisemnie.

Miejsce prowadzenia dialogu technicznego Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.

IV. Warunki i zasady udziału w dialogu technicznym.
1.    Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej o adresie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/25/12/dialog-techniczny.html
2.    Dialog techniczny prowadzony będzie z podmiotami wybranymi przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.
3.    Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w formie pisemnej na adres Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole lub w formie elektronicznej na adres: bpater@rzpwe.opolskie.pl w języku polskim w nieprzekraczalnym terminie do godziny 09.00 w dniu 14.12.2016r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej Informacji.
4.    Za udział w dialogu technicznym uczestniczące podmioty nie otrzymują wynagrodzenia oraz nie otrzymują zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem i udziałem w dialogu technicznym.
5.    Dialog techniczny będzie prowadzony w języku polskim. Do dokumentów przedstawianych
w innych językach powinno być załączone tłumaczenie na język polski, podpisane przez podmiot uczestniczący w dialogu technicznym.
6.    Prowadzony dialog ma charakter jawny. RZPWE nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli podmiot uczestniczący w Dialogu, nie później niż przed przekazaniem informacji zastrzegł, że przekazywane konkretne informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
7.    Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty uczestniczące udzielają bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu technicznego na potrzeby RZPWE związane z przeprowadzeniem zamówienia publicznego.
8.    Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
9.    Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące procedury dialogu technicznego należy kierować na adres e-mail: bpater@rzpwe.opolskie.pl Pracownikami RZPW upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z podmiotami uczestniczącymi w dialogu technicznym są:
•    Wojciech Błaszczyk wblaszczyk@rzpwe.opolskie.pl  tel. (+48) 774047570 lub 77 4432819
•    Marcin Weiss mweiss@rzpwe.opolskie.pl  tel. (+48) 774047576
10.    Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00.
11.    Dialog techniczny będzie prowadzony przez osoby wskazane przez Dyrektora RCRE.
12.    O zakończeniu Dialogu technicznego Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji poinformuje wszystkie podmioty uczestniczące w Dialogu.

Dyrektor
  mgr Lesław Tomczak

Wzór zgłoszenia
o dopuszczenie do dialogu technicznego


Działając w imieniu poniżej wskazanego podmiotu, niniejszym zgłaszam chęć udziału  w dialogu technicznym dotyczącym dotyczy organizacji zajęć warsztatowych w gospodarstwach edukacyjnych
W ramach projektów:
•    „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•     „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,

które są realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX: Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1.2 - wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej


Dane podmiotu:
 
nazwa /imię i nazwisko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………… . . . . . . . . . . .
Siedziba i adres
ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . .. . . . . . kod . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . ………… . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Oświadczam, że udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich, przekazywanych w trakcie niniejszego dialogu technicznego na potrzeby RZPWE związane z przeprowadzeniem zamówienia publicznego.


..............................                                                     ...............................................
 Miejscowość, data                                Podpis osoby upoważnionej

DOCXdialog techniczny edukacja bezpośrednia przyroda, ewolucja człowieka.docx (192,24KB)