Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
zasad naboru kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym
kierownicze stanowiska urzędnicze w
Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji
w Opolu

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 9.12.2016 r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

(nazwa stanowiska)

w wymiarze czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba   

Wymagania:

1. niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie (techniczne, administracyjne)
 • staż pracy / doświadczenie zawodowe: 5 lat / 5 lat na podobnym stanowisku
 • spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień Publicznych
 • inne: (umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych)
 • nieposzlakowana opinia,

2. dodatkowe:

 • studia podyplomowe w zakresie administracji,
 • znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość prawa oświatowego;
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu  zamówień publicznych w tym ze środków UE

Zakres wykonywanych zadań:

 1. organizowanie przetargów zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych;
 2. sporządzanie protokołów, przygotowywanie dokumentacji dot. postępowania o zamówienia publiczne;
 3. sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych;
 4. współpraca z kierownikami projektów w opracowaniu planu zamówień publicznych;

Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównego specjalisty ds. zamówień publicznych:

 • stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się na terenie budynku RZPWE Opole ul. Głogowska 27;
 • budynek Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;
 • praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu listopad 2016 r. nie przekracza 6%

RZPWE w Opolu  przyjazny osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

 1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu lub na stronie BIP,
 4. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach, kursach ), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 6. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej bip.rzpwe.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu.

W związku z powyższym, aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu - mojego nazwiska, pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” .

Aplikacje kandydatów powinny zawierać również  klauzule:                                                                                                             

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr  RZPWE pokój nr 103  lub pocztą na adres:

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois Nr 36

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko : Główny specjalista ds. zamówien publicznych

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

     23.12.2016 r. do godz. 12.00

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

                                                                                                              Dyrektor RZPWE

                                                     mgr Lesław Tomczak 

 

DOCLISTA KANDYDATÓW do naboru na stanowisko urzednicze 2016.doc (33,00KB)
DOCInformacja o wynikach naboru 2016.doc (26,00KB)