Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

20/ZPPU/RZPWE/9.1.2/2016 książki nowe


20/ZPPU/RZPWE/9.1.2/2016                                                                           Opole, dnia 12.12.2016r.
 
Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
dotyczy zamówienia na dostawę nowych książek na potrzeby projektów:
1.    „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
2.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów
i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
3.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów
i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
4.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów
i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
I. ZAMAWIAJĄCY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel.:+48774047531, fax:, http://www.rzpwe.opolskie.pl
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych książek na potrzeby projektów:
•    „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•    Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
•    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
2.    Książki mają być nowe i pełnowartościowe.
3.    Wykonawca dostarcza książki zgodne z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do zapytania opis przedmiotu zamówienia formularz rzeczowo-finansowy. Wykonawca może dostarczyć, w przypadku braku w asortymencie książki z okładką miękką, książkę z okładką twardą.
4.    Miejsce dostawy: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,
5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin dostawy: 7 dni od daty podpisania umowy (Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy tytułu:Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogika specjalnej, autor: Władysław Dykcik, oprawa: miękka, wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UAM do 15 stycznia 2017r.)
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
•    opatrzona pieczątką firmową,
•    posiadać datę sporządzenia,
•    zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
•    podpisana czytelnie przez Oferenta
•    złożona na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem w zał. 2 do niniejszego zapytania
•    do formularza ofertowego konieczne jest dołączenie wypełnionego w wymaganym zakresie stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zapytania

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kwalas@rzpwe.opolskie.pl, lub pisemnie na adres Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 20.12.2016r. do godziny 12:00
2.    Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.    może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od ów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
7.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Walas pod adresem email: kwalas@rzpwe.opolskie.pl
                                                                                                                               

Z poważaniem
Wicedyrektor
mgr Hanna Franczak

XLSXzal_1 formularz rzeczowo-cenowy książki.xlsx (18,04KB)
DOCXzal_2 formularz ofertowy nowe.docx (186,85KB)
DOCXzal_3 wzór umowy nowe.docx (189,99KB)
DOCXzapytanie cenowe nowe.docx (186,04KB)

DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx (184,71KB)