Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nauczyciela bibliotekarza w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo w okresie od 1.12.2021 do 31.08.2022r. - Brzeg

OFERTA PRACY

z dnia 06.10.2021r.

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul.  Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

 

Nauczyciela bibliotekarza

w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo w okresie od 1.12.2021 do 31.08.2022r.
w filii PBW w Brzegu


Wymagania:

 

 • wykształcenie: wyższe pedagogiczne,
 • kwalifikacje: pełne w zakresie bibliotekarstwa,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych - dobra znajomość programów do edycji tekstów, przeglądarki internetowej oraz programów użytkowych,
 • znajomość obsługi systemu bibliotecznego ALEPH lub innego służącego do obsługi bibliotecznej czytelników,
 • predyspozycje: umiejętność pracy w grupie, zdolność analitycznego myślenia, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność,
 • gotowość do pracy zmianowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Pełnienie dyżurów wg ustalonego harmonogramu.
 2. Wypożyczanie i przyjmowanie zbiorów.
 3. Pobieranie opłat oraz rozliczanie finansowo-bankowe z tytułu usług informacyjnych, kar za przetrzymywanie zbiorów oraz prolongat.
 4. Aktywne i systematyczne prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa bibliotecznego wśród użytkowników biblioteki (indywidualnych i zbiorowych), m. in. poprzez udzielanie porad (informacji) bibliotecznych, bibliograficznych oraz rzeczowych  o zbiorach, usługach i zasadach korzystania z biblioteki.
 5. Prowadzenie rejestru czytelników w zeszycie i w systemie bibliotecznym do obsługi czytelników,.
 6. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 7. Prowadzenie korespondencji z czytelnikami w zakresie bieżących spraw bibliotecznych.
 8. Sporządzanie upomnień.
 9. Przygotowywanie wystaw tematycznych oraz wystaw nowości.
 10. Przyjmowanie dezyderatów czytelniczych.
 11. Sporządzanie jednostkowych protokołów ubytków.
 12. Prowadzenie selekcji księgozbioru wypożyczalni.
 13. Prowadzenie dokumentacji swojej pracy, bieżąca kontrola poprawności układu dokumentacji.
 14. Sporządzanie statystyki w systemie dziennym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym.
 15. Obsługa modułu udostępniania w systemie bibliotecznym do obsługi czytelników.
 16. Prowadzenie instruktażu dla nauczycieli w zakresie udostępniania zbiorów oraz warsztatu informacyjno-wyszukiwawczego.
 17. Prowadzenie warsztatów i lekcji bibliotecznych.
 18. Obsługa ksero, rozliczanie finansowe usług informacyjnych – ksero materiałów bibliotecznych.
 19. Współpraca z innymi wydziałami i filiami w zakresie: działalności informacyjnej i bibliograficznej, udostępniania zbiorów, organizacji imprez czytelniczych oraz przygotowania i realizowania programów i projektów edukacyjnych.

Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys (CV),

2. List motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

3. Kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia) oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje do pracy bibliotekarskiej,

4. Inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań,

5. Oświadczenie kandydata wyłącznie  wg wzoru dostępnego do pobrania  w Dziale Kadr Zespołu,
lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,   45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr  RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADRY 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: Dotyczy naboru  na stanowisko: nauczyciel bibliotekarz w filii PBW w Brzegu

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
02.11.2021r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

 

Dyrektor RZPWE

mgr Lesław Tomczak

DOCoferta-pracy-nauczyciel-bibliotekarz-pbw-brzeg.doc (47,50KB)