Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specjalista ds. realizacji pozaszkolnych form kształcenia zawodowego - na zastępstwo

OFERTA PRACY z dnia 13.10.2021r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole,
ul. Głogowska 27 ogłasza ofertę pracy na zastępstwo na stanowisko :

Specjalista ds. realizacji pozaszkolnych form kształcenia zawodowego

w  wymiarze czasu pracy:1/2 etatu (niepełny wymiar czasu pracy)

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

-wykształcenie: średnie lub wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 

2.dodatkowe :

-doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich realizacją,

-obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

-komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy
w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

 

Zakres wykonywanych zadań:

  • opracowanie programów zajęć w laboratoriach RZPWE,
  • opracowanie programów wyjazdów studyjnych na specjalistyczne targi dla uczniów różnych branż zawodowych,
  • opracowanie programu obozu naukowego dla uczniów z ukierunkowaniem branżowym,
  • opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończonych ww. działaniach wspierających uczniów,
  • koordynowanie spotkań z uczniami realizującymi pozaszkolne formy kształcenia,
  • wdrożenie wyników ewaluacji i opracowanie standardu certyfikowania pozaszkolnych form kształcenia zawodowego,
  • inne zadania zlecone przez kierownika projektu 9.2.1.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
  2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2021 r. jest niższy niż 6%.

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

3.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne,dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5.oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,   45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w Sekretariacie  RZPWE lub pocztą na adres:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADRY 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem :„Oferta pracy na stanowisko:„Specjalisty ds. realizacji pozaszkolnych form kształcenia zawodowego“ tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
26.10.2021r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor RZPWE

mgr Lesław Tomczak

DOCXoferta pracy na zastępstwo-specj.ds. realizacji pozaszkolnych form ksztacenia zawodowego.docx (99,89KB)