Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specjalista ds. merytorycznego wsparcia w zakresie wdrażania Programu Powszechnej Dwujęzyczności (PPD) w szkołach

OFERTA PRACY

z dnia 13.10.2021r.

 

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole,
ul. Głogowska 27 ogłasza ofertę pracy na zastępstwo na stanowisko :

Specjalista ds. merytorycznego wsparcia w zakresie wdrażania Programu Powszechnej Dwujęzyczności (PPD) w szkołach

w  wymiarze czasu pracy 1/2 etatu

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

-wykształcenie: wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 

2.dodatkowe :

-doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich realizacją,

-obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

-komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. wsparcie merytoryczne, tak na miejscu jak i zdalne,  uczestników projektu – nauczycieli, uczniów, w razie potrzeby również rodziców,
 2. pomoc merytoryczna dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć dodatkowych
  w szkołach, przy wdrażaniu PPD, w tym aktywny udział na platformie projektowej,
 3. udział w opracowywaniu merytorycznym wzorów dokumentów oraz materiałów szkoleniowych i scenariuszy zajęć,
 4. zawiadowanie logistyką projektową w zakresie zadań,
 5. sporządzanie i gromadzenie dokumentacji merytorycznej z realizacji projektu oraz weryfikacja poprawności jej sporządzenia,
 6. ewidencja i monitorowanie przekazanych szkołom urządzeń i środków dydaktycznych oraz sposobu ich wykorzystania,
 7. prowadzenie ewaluacji zajęć,
 8. przygotowywanie danych merytorycznych potrzebnych np. do wniosku o płatność
  czy do sprawozdań okresowych i końcowych w zakresie prowadzonych prac w ramach swojego stanowiska pracy,
 9. systematyczne informowanie Pracodawcy o jakichkolwiek zagrożeniach w wykonywaniu zleconych zadań merytorycznych,
 10. wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywania innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga odporności na stres i umiejętności pracy zespołowej .

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we  wrześniu 2021 r. jest niższy niż 6%.

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

3.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne,dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5.oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
w Opolu,45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Praca w ramach projektu RPOP.09.01.02-16-0004/20

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr RZPWE lub pocztą na adres:

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADRY 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem :„Dotyczy oferty pracy na stanowisko:

Specjalista ds. merytorycznego wsparcia w zakresie wdrażania Programu Powszechnej Dwujęzyczności (PPD) w szkołach- projekt RPOP.09.01.02-16-0004/20“.

tel.77/ 404 75 69, pokój 2.15

APLIKACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
26.10.2021r.

 

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor RZPWE

mgr Lesław Tomczak

DOCXoferta pracy na zastępstwo-specj.ds. meryt.wsparcia w zakresie wdrażania PPD w szkołach.docx (100,53KB)