Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

21/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2016

21/ZPPU/RZPWE/9.2.1/2016                                                                                    Opole, dnia 14.12.2016 r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

dotyczy zamówienia: dostawa sprzętu fryzjerskiego dla Zespołu Szkół Technicznych w Nysie w ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel.: +48774579895, +48774579897, fax: +48774552979  http://www.rzpwe.opolskie.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyborów i urządzeń fryzjerskich dla Zespołu Szkół Technicznych w Nysie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania – Formularz rzeczowo - cenowy

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39712200-8 - Urządzenia fryzjerskie

39712210-1 - Suszarki do włosów

3971200-7 - Spinki do włosów

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zespół Szkół Technicznych w Nysie, ul. Szopena 4,

48-300 Nysa.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

Ogółem cena oferty wynosi brutto …………..…………… zł

(słownie: ……………………………………………................................……………….)

netto...............................................zł

(słownie: ……………………….................................…………………………………….)

Cena ofertowa brutto podana w ofercie musi wynikać z kalkulacji przygotowanej
wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. formularza rzeczowo-cenowego.

 

Oprócz ceny proszę również o podanie:

 • możliwy termin wykonania zamówienia (do 7 dni od dnia podpisania umowy),
 • warunków płatności (po realizacji dostawy),
 • warunków grwarancji  (min. 12 mies.)

 

Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym została odebrana prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 22.12.2016 r. do godziny 12:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

     Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Walas, tel. +48774047539, email: .

               

Załączniki:

 1. Formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
 3. Wzór Umowy – załącznik nr 3

 

Z poważaniem

Wicedyrektor
ds. edukacji

mgr Hanna Franczak

 

DOCXZapytanie cenowe-Fryzjerstwo 9-2-1 II.docx (407,85KB)
XLSXzal_1-specyfikacja-formularz rzeczowo-cenowy.xlsx (207,72KB)
DOCXzal_2-formularz ofertowyII.docx (404,78KB)
DOCXzal_3-wzor umowy II.docx (408,54KB)
DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx (403,21KB)