Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

23/ZPPU/RZPWE/2016

23/ZPPU/RZPWE/2016                                                                                               Opole, dnia 22.12.2016r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

dotyczy zamówienia na świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w 2017r.

 

(skrócona nazwa postępowania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

tel.: 77 4579895,

fax: 77 4552979,

mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl,

http://www.rzpwe.opolskie.pl.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w roku 2017 w zakresie dostarczania korespondencji adresatom oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym do każdego miejsca w kraju z podziałem na rejestrowane i nierejestrowane, polecone, ekspresowe i ekonomiczne w liczbach szacunkowych:

 

RODZAJ PRZESYŁKI

 

Gabaryt A ILOŚĆ

Gabaryt B

ILOŚĆ

EKONOMICZNA   do 350 g

3500

10

EKONOMICZNA powyżej 350 g do 1 kg

200

10

PRIORYTETOWA do 350 g

500

20

POLECONY EKONOMICZNY do 350 g

400

90

POLECONY EKONOMICZNY powyżej 350 g do 1 kg

40

10

POLECONY ZA ZWROTNYM POTWIERDZENIEM ODBIORU do 350 g

50

-

 

Kod CPV: 64.11.00.00 - Usługi pocztowe

 

Usługi pocztowe, Wykonawca obowiązany jest świadczyć zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
 1. usługi pocztowe krajowe opłacane z dołu.
 2. usługi doręczania ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotów przesłanej korespondencji do Zamawiającego, gdy nie ma możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy.
  1. Zamawiający nadawał będzie przesyłki z terenu miasta Opola w dni robocze w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30 poza wyjątkowymi sytuacjami.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczania przesyłek we własnym zakresie do stanowiska pocztowego, po godzinach pracy Urzędu, świadczącego usługi pocztowe do godziny 20:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, znajdującego się na terenie Opola.
  3. Terminy doręczania przesyłek pocztowych powinny być zgodne z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1529 z późn. zm.).
  4. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi doręczania ZPO (zwrotnego potwierdzenia odbioru) i zwrotu niedoręczonych przesyłek pocztowych do siedziby Zamawiającego (wskazanej na wstępie zapytania) w dni robocze: od poniedziałku do piątku.
  5. Wykonawca dostarczać będzie przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  6. Wykonawca dostarczać będzie zwrotne przesyłki do Zamawiającego pod wskazany adres z miejsca, z którego dokonano nadania tj. Opole
  7. Zamawiający przekazywać będzie przesyłki w stanie pozwalającym Wykonawcy doręczenie bez zniszczenia do miejsca zamieszkania lub siedziby adresata.
  8. Wykonawca nie będzie korzystał z własnych opakowań na listy i przesyłki. Nie będzie również doczepiał i przyklejał rożnych przedmiotów i znaków do opakowania listu lub przesyłki w celu zwiększenia masy listu lub przesyłki.
  9. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności Wykonawcy z tytułu opłat za usługi pocztowe zgodnie z fakturami wystawionymi przez Wykonawcę.
  10. Zamawiający zastrzega, że liczby przesyłek wskazane w formularzu ofertowym są liczbami szacunkowymi. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o realizację usług w liczbach wpisanych w ww. formularzu. Usługi dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się liczbowo od liczby podanych w formularzu ofertowym, jednak łączna wartość usług nie przekroczy całkowitej wartości oferty Wykonawcy.
  11. Przesyłki listowe rejestrowane zapisywane będą w wykazie listów poleconych w formie książki nadawczej. Wykonawca potwierdzał będzie nadanie przesyłki stemplem zawierającym datę wraz z podpisem/parafką osoby przyjmującej.
  12. Przesyłkę rejestrowaną uważa się za niewykonaną, jeżeli doręczenie lub zawiadomienie o próbie jej doręczenia nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania.
  13. Do odpowiedzialności Wykonawcy za nieodpowiednie wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo pocztowe.
  14. Wykonawca, na czas realizacji przedmiotu zamówienia, musi dysponować w granicach miasta Opola, minimum 2 wydzielonymi stanowiskami pocztowymi do wykonywania czynności pocztowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznaje za stanowisko pocztowe, wyznaczone stanowisko w oznaczonej placówce pocztowej lub wyznaczone stanowisko pocztowe w innym miejscu niż placówka pocztowa, pod warunkiem oznaczenia go logo operatora w sposób widoczny i czytelny. Stanowisko pocztowe musi być obsługiwane przez osobę wyznaczoną do wykonywania czynności pocztowych, a warunki świadczenia usług pocztowych muszą zapewniać przestrzeganie tajemnicy pocztowej. Zamawiający dopuszcza funkcjonowanie kilku stanowisk w jednej placówce pocztowej lub w innych miejscach niż placówka pocztowa. Zamawiający wymaga, aby placówki pocztowe oraz stanowiska pocztowe usytuowane w innych miejscach niż placówki pocztowe posiadały adres, zgodnie z obowiązkiem ustalania numerów porządkowych dla budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków przeznaczonych dla działalności gospodarczej. Placówki pocztowe oraz stanowiska pocztowe, usytuowane w innych miejscach niż placówki pocztowe, musza być czynne od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  z tym, że co najmniej jedno stanowisko musi być stanowiskiem nadawczym, na zasadach określonych w punkcie 14. Wykonawca przystępując do zawarcia umowy będzie zobowiązany do złożenia wykazu stanowisk zgodnie z wyżej określonymi wymaganiami.
  15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, Zamawiającemu i Adresatowi przysługują procedury reklamacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1468) oraz w rozdziale 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
  16. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawca musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej. Składający oferty muszą załączyć: Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych.
  17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  18. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 

 • nadawanie – miasto Opole,
 • doręczanie zwrotnych potwierdzeń odbioru i niedoręczonych przesyłek pocztowych – do Zamawiającego
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
 • złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do zapytania

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

 

RODZAJ PRZESYŁKI

LICZBA

Cena jednostkowa brutto

Cena ogółem brutto

(kol 2xkol3)

1

2

3

4

GABART A

EKONOMICZNA   do 350 g

3500

 

 

EKONOMICZNA pow. 350 g. do 1 kg

200

 

 

PRIORYTETOWA do 350 g

500

 

 

POLECONY EKONOMICZNY do 350 g

400

 

 

POLECONY EKONOMICZNY ponad 350 g do 1 kg

40

 

 

POLECONY ZA ZWROTNYM POTWIERDZENIEM ODBIORU

50

 

 

GABART B

EKONOMICZNA do 350 g

10

 

 

EKONOMICZNA pow. 350 g. do 1 kg

10

 

 

PRIORYTETOWA do 350 g

20

 

 

POLECONY EKONOMICZNY do 350 g

90

 

 

POLECONY EKONOMICZNY pow. 350 g do 1 kg

10

 

 

suma

 

 

 

Ogółem cena oferty wynosi brutto ……………………… zł

(słownie: …………………………………………………………….)

Cena netto: ..................................

(słownie: ...............................................................)

Oprócz ceny proszę również o podanie:

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.

Płatność po realizacji usługi w terminie 14 dni od dnia prawidłowo odebranej faktury lub rachunku.

UWAGA:

Składający oferty muszą załączyć: Zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych.

 

 

 

Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od dnia, w którym została odebrana prawidłowo wystawiona faktura.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 29.12.2016r. do godziny 12:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30000.html
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30000.html

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Walas pod adresem e-mail:  

 

                                                                                                                             Z poważaniem

Dyrektor

                     mgr Lesław Tomczak

 

DOCXzal_1 formularz ofertowy usługi pocztowe na 2017.docx (68,84KB)
DOCXZapytanie cenowe usługi pocztowe 2017.docx (73,39KB)
DOCXOdpowiedzi na pytania - usługi pocztowe na 2017 r.docx (67,56KB)
DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -usługi pocztowe 2017.docx (62,00KB)