Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży i kursów zawodowych dla nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów PNZ

OFERTA PRACY

z dnia 13.01.2022r.

 

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole,
ul. Głogowska 27 ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

 

Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży i kursów zawodowych dla nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów PNZ

w  wymiarze czasu pracy:1 etat (pełny wymiar czasu pracy) 

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba 

 

 

Wymagania :

1.niezbędne :

-wykształcenie: średnie lub wyższe

-staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok

-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 

2. dodatkowe :

-doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich realizacją,

-obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

-komunikatywność, skrupulatność, umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole, zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia, inicjatywa w podejmowaniu decyzji, dynamika i aktywność w działaniu.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie szkoleń dla szkół z zakresu tworzenia programów 40 godzinnych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • prowadzenie warsztatów przygotowujących nauczycieli kształcenia zawodowego do odbycia 40 godzinnych staży zawodowych,
 • opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończonej realizacji 40 godzinnych staży zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • opracowanie regulaminu rekrutacji nauczycieli kształcenia zawodowego na kursy zawodowe podnoszące kompetencje zawodowe,
 • opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończonej kursu zawodowego podnoszącego kwalifikacje zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • koordynowanie prowadzanych zajęć w ramach kursu kwalifikacyjnego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • tworzenie materiałów szkoleniowych na potrzeby platformy e-learningowej dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • opracowanie merytoryczne wzorów dokumentów certyfikujących działań wspierających nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończonych działaniach wspierających nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • wdrożenie wyników ewaluacji i opracowanie standardu certyfikowania działań wspierających nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • inne zadania zlecone przez kierownika projektu 9.2.1.

 

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2021 r. jest niższy niż 6%.

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty :

1.życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2.list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

3.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5.oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADRY 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad realizacją staży i kursów zawodowych dla nauczycieli oraz kursów kwalifikacyjnych
dla instruktorów PNZ.“

 

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
26.01.2022r. do godziny 13.00

 

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor RZPWE

mgr Lesław Tomczak

 

 


DOCXoferta-pracy-na-zastepstwo-specjalista-ds-nadzoru-merytorycznego-nad-realizacja-stazy-i-kursow-zawodowych-dla-nauczycieli-oraz-kursow-kwalifikacyjnych-dla-instruktorow-pnz.docx (100,31KB)