Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22/ZPPU/RZPWE/2016

22/ZPPU/RZPWE/2016                                                                                            Opole, dnia 22.12.2016r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

dotyczy zamówienia na sukcesywną, bezgotówkową dostawę paliw ciekłych do samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji

 (skrócona nazwa postępowania)

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,

tel.: 77 4579895,

fax: 77 4552979,

mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl,

http://www.rzpwe.opolskie.pl.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych do samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

6 - samochodów- RZPWE             Benzyna bezołowiowa klasy EuroSuper 95        7000 l./rok

2 - samochody – RZPWE              Olej napędowy letni i zimowy                           3000 l./rok

Benzyna bezołowiowa klasy EuroSuper 95

MAKSYMALNIE

7000 litrów na rok

Olej napędowy letni i zimowy

MAKSYMALNIE

3000 litrów  na rok

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • Do poszczególnych paliw, wymienionych wyżej, stosuje się wymagania jakościowe określone odpowiednio w normach „PN-EN 228:2003 Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa” i „PN-EN 590:2002 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe” oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 roku, Nr 221, poz. 1441).
 • Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną stacją w mieście Opole i trzema stacjami w województwie opolskim poza terenem miasta Opole. Odbiór paliw odbywać się będzie całodobowo, w formie  bezgotówkowej i rejestrowany będzie na kartę paliwową wydaną bezpłatnie, oddzielnie dla każdego z dwóch samochodów.

 

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

09.13.21.00-4  - benzyna bezołowiowa

09.13.41.00-8   Olej napędowy

Wykonawca musi posiadć uprawnienia do wykonywania działalności, tj. posiadać koncesję na obrót paliwami ciekłymi według art. 32 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)

Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 1 grosza, do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa (brutto) powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dokonać obliczenia ceny zgodnie z pkt IV niniejszego zapytania .

- Podstawą obliczenia ceny oferty jest zakres zamówienia określony niniejszym zapytaniu, w szczególności planowana maksymalna ilość litrów benzyny 7000 litrów i oleju napędowego 3000 litrów. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za planowaną maksymalną ilość litrów benzyny zgodnie z zapisem w pkt IV niniejszego zapytania. Podana w ten sposób cena ofertowa będzie podstawą porównania złożonych ofert.

- Cena jaka zamawiający zapłaci za każdorazowo pobrane paliwo wynikać będzie z ilości faktycznie zatankowanego paliwa oraz ceny 1 litra paliwa obowiązującej na danej stacji paliw w dniu tankowania samochodu pomniejszonej o ewentualny upust zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Maksymalna wartość umowy brutto nie może przekroczyć kwoty z Oferty Wykonawcy.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  stacje paliw wskazane przez Wykonawcę.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
 • być podpisana czytelnie przez Wykonawcę
 • złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do zapytania ofertowego

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

1

2

3

4

 

Ilość paliwa

(l)

cena brutto

(obowiązująca w dniu 28.12.2016r.)

(zł/ l)

Wartość brutto

 

Wartość brutto pomniejszona o udzielony rabat

(wypełnić jeśli udzielono rabatu)

 

 

kol. 1 x kol. .2

 

kol. 3 pomniejszona o rabat wpisany w dolnym wierszu tabeli

 

7000

benzyna

 

……….. zł/l

 

……….

 

…………..

 

3000

Olej napędowy

 

……….. zł/l

 

……….

 

…………..

 

suma

 

……………

 

……………

 

Udzielam rabatu w wysokości ................... % / Nie udzielam rabatu   *

 

Ogółem cena oferty wynosi brutto ……………………… zł

(słownie: …………………………………………………………….)

Cena ofertowa brutto to Suma wartości brutto w przypadku, gdy nie udzielono rabatu lub Suma wartości brutto pomniejszona o udzielony rabat w przypadku gdy udzielono rabatu.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

Termin realizacji dostawy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.

Miejsca realizacji dostaw zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt II zapytania:

 1. adres stacji paliw w Opolu………………………………………………………………………
 2. adresy stacji paliw w wojeództwie opolskim

a)………………………………………………………………………

b)………………………………………………………………………

c)........................................................................................

Płatność po realizacji dostawy w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 29.12.2016r. do godziny 12:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30000.html
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30000.html
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Walas pod adresem email:

 

 

 

Z poważaniem

Dyrektor

mgr Lesław Tomczak

Załączniki:

1.            Formularz ofertowy
2.            Wzór umowy

 

DOCXZapytanie cenowe - dostawa paliwa.docx (69,19KB)
DOCXzal_1 formularz ofertowy dostawa paliw.docx (67,37KB)
DOCXzal_2 wzór umowy.docx (70,28KB)
DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-dostawa paliwa 2017.docx (62,01KB)