Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

pomoc administracyjna –Asystent specjalisty ds. miejsce edukacji bezpośredniej

OFERTA PRACY  z dnia 27.12.2016 r.

Regionalne Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 27
ogłasza ofertę pracy na stanowisko :

pomoc administracyjna –Asystent specjalisty ds. miejsce edukacji bezpośredniej

 

w wymiarze czasu pracy :          pełny  wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia :  1 osoba

miejsce wykonywania pracy:  RZPWE w Opolu, ul. Dubois 36

 

Wymagania:

wykształcenie: wyższe licencjackie lub magisterskie

kierunek – o profilu humanistycznym, technicznym

Staż pracy ogółem : 4 lat

Staż pracy na podobnym stanowisku : 2 lata 

Zakres czynności:

 1. uczestnictwo w wyborze uczestników projektu do realizacji zadania wyjazdów do miejsc edukacji bezpośredniej MEB.
 2. przygotowywanie i prowadzenie logistyki na rzecz beneficjentów projektu - ich dojazdów na zajęcia realizowane w miejscach edukacji bezpośredniej (ustalanie harmonogramów przyjazdów i odjazdów z przewoźnikiem poszczególnych grup projektowych, bezpośredni kontakt z przewoźnikiem, prowadzenie dokumentacji potwierdzającej zrealizowane usługi),
 3. prowadzenie kalkulacji i rozliczeń tras projektowych z uwzględnieniem przejazdów najkrótszą drogą,
 4. uwzględnianie w harmonogramach przyjazdów zaleceń merytorycznych Dyrektorów szkół oraz koordynatora zadania w zakresie tworzenia merytorycznych grup projektowych,
 5. dbanie o prawidłowe wykonywanie obowiązków realizatorów zadania wyjazdy do miejsc edukacji bezpośredniej w zakresie podpisanej umowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa beneficjenta projektu,
 6. utrzymywanie kontaktów z liderami szkolnymi i dyrektorami szkół uczestniczącymi w projekcie w zakresie wyjazdów do MEB,
 7. zbieranie i przekazanie kadrze zarządzającej wskazówek merytorycznych do postępowań z zamówień publicznych w szczególności dotyczących opisu przedmiotu zamówienia związanych tematycznie z rodzajem wykonywanej pracy
 8. wsparcie merytoryczne i współuczestnictwo w postępowaniach przetargowych na realizację wyjazdów edukacyjnych do MEB,
 9. prowadzenie ewidencji wszelkich uwag i zastrzeżeń wykonywanych usług w trakcie realizacji zadania wyjazdów edukacyjnych do MEB przekazywanych bezpośrednio od beneficjentów projektu i ich opiekunów oraz podejmowanie działań wyjaśniających,
 10. dbanie o prawidłowe wykorzystanie materiałów projektowych, w tym oznakowania miejsc realizacji wyjazdów edukacyjnych do MEB,
 11. dbanie o logistykę i sprawne funkcjonowanie realizacji zadania wyjazdów edukacyjnych do MEB,
 12. codzienna współpraca ze specjalistą działania, z liderami szkolnymi i dyrektorami szkół uczestniczących w projekcie w zakresie harmonogramu zajęć w pracowniach eksperymentalnych, zajęć wyjazdowych
 13. wsparcie merytoryczne prowadzących zajęcia w tkacie realizacji wyjazdów edukacyjnych do MEB (w tym przekazywanie wskazówek ekspertów, koordynatora)
 14. prowadzenie analiz efektywności realizowanych działań w MEB,
 15. współuczestnictwo w nadzorze nad bezpieczeństwem uczestników w czasie wyjazdów edukacyjnych do MEB,
 16. uczestnictwo w przyjmowaniu dokumentacji merytorycznej /ankiet/deklaracji uczestników wyjazdów edukacyjnych do MEB (prowadzenie niezbędnej ewidencji),
 17. wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych,
 18. przekazywanie kadrze zarządzającej wszelkich uwag dotyczących jakości usług transportu i wyżywienia uczniów, 
 19. udzielanie informacji dotyczących spraw merytorycznych prowadzonych zajęć,
 20. współpraca przy przygotowaniu merytorycznych sprawozdań okresowych w projekcie
  w zakresie z zakresu przebiegu zajęć w pracowniach eksperymentalnych.
 21. wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Dodatkowe warunki:

 • znajomość specyfiki pracy szkół, nauczycieli,
 • doświadczenie  w realizacji zajęć  z uczniami w szczególności zajęć wyjazdowych,
 • znajomość specyfiki pracy szkół, nauczycieli,
 • lub udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

zatrudnienie:  umowa o pracę na  18 m-cy-  finansowana w czterech projektach

 

Wymagane dokumenty:

-życiorys (CV),

-list motywacyjny,

-kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

-oryginał kwestionariusza osobowego,

-inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy,

-oświadczenie kandydata stwierdzające, że :

    - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

    - nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub

       postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

    - ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych.

 

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
10.01.2017r.  do godziny 14.00 w Dziale Kadr  Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ul. Dubois 36

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

                                                                                                          

Aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:                                                                                                            

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Dyrektor RZPWE

      mgr  Lesław Tomczak

DOCXOferta Pracy na stanowisko pom. adm. - Asystent spec miejsca edukacji bezpośredniej.docx (93,05KB)