Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Starszy Specjalista ds. opracowań projektów edukacyjnych

 

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 30.12.2016 r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Starszy Specjalista ds. opracowań  projektów edukacyjnych 

(nazwa stanowiska)

 

w  wymiarze czasu pracy :                   pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia 1 osoba   

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie : wyższe magisterskie (preferowane kierunki: finanse i   rachunkowość, ekonomia, projekty unijne,)

- staż pracy / doświadczenie zawodowe :  5 lat  /3 lata na podobnym stanowisku

- doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich przygotowaniem,

-znajomość zasad pozyskiwania funduszy UE oraz innych źródeł  finansowania,

- doświadczenie w rozliczaniu projektów UE,

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

- inne: ( umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych)

-  nieposzlakowana   opinia,

2. dodatkowe :


 - studia podyplomowe w zakresie  :  pozyskiwania , wdrażania i rozliczania funduszy unijnych
- ukończone kursy z zakresu:   pozyskiwania , wdrażania i rozliczania funduszy unijnych,

 - znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim;

- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;

-  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

- umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole;

- zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia;

- inicjatywa w podejmowaniu decyzji;

- dynamika i aktywność w działaniu.

 

Zakres wykonywanych zadań :

 1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach środków UE,
 2. opracowywanie koncepcji projektów edukacyjnych realizowanych przez RZPWE,
 3. aktualizacja wiedzy z zakresu zasad przygotowywania wniosków związanych z dofinansowaniem i rozliczaniem projektów edukacyjnych,
 4. opracowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej,
 5. monitorowanie projektów, opracowywanie niezbędnych wyjaśnień i  poprawek wymaganych podczas oceny i realizacji projektów,
 6. współpraca ze szkołami i jednostkami samorządowymi w zakresie realizowanych projektów.

   

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku starszego specjalisty:

  ·  stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się na terenie budynków RZPWE;

  ·  budynek  Zespołu  jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;

  ·  praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu listopad 2016 r. nie przekracza 6%

                                      

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w kadrach RZPWE lub na stronie BIP,

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach, kursach ), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych    i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych) .

 

 Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej www.rzpwe.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń - mojego nazwiska, pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” .

 

Aplikacje kandydatów powinny zawierać również  klauzule:                                                                                                             

 

 •  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

 

 •  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Kadrach   RZPWE pokój nr 103,  sekretariacie RZPWE  pokój nr 109  lub pocztą na adres :

 

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois  36

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko;  Starszy specjalista ds. opracowań  projektów edukacyjnych ”

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

     13 stycznia 2017r. do godz. 14.00
 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

                                                                                                          

 

                                                                                                              Dyrektor RZPWE

                                                                                                                       mgr Lesław Tomczak  

 

DOCXOgłoszenie o naborze na stanowisko st. specjalista.docx (63,61KB)