Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1/ZPPU/RZPWE/9.1.2/2017 biurowe projekty


1/ZPPU/RZPWE/9.1.2/2017                                                              Opole, dnia 05.01.2017r.


Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczy zamówienia na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji na potrzeby projektów:
1.    „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
2.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
3.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
4.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego zakres przedstawiony w pkt II.

I.    ZAMAWIAJĄCY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole,
tel.: 77 4579895,
fax: 77 4552979,
mail: kontakt@rzpwe.opolskie.pl,
http://www.rzpwe.opolskie.pl.

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu na potrzeby projektów:
1.    „Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
2.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów
i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
3.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II - Wzrost kompetencji uczniów
i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”,
4.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III - Wzrost kompetencji uczniów
i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz rzeczowo-cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1.    Wszystkie materiały biurowe i eksploatacyjne stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, niewadliwe, pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach, być wolne od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobciążone prawami osób trzecich i pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach.
2.    Materiały biurowe powinny być posortowane i spakowane w sposób wskazany przez Zamawiającego - wg listy w załączniku nr 2. Forma pakowania – do uzgodnienia z Zamawiającym.
3.    dostawa na koszt wykonawcy do budynków Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Miejsce dostawy materiałów wymienionych w załączniku 2: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Dubois 36, 45-067 Opole.
Miejsce dostarczenia pozostałych materiałów: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.
Zamawiający w celach odpowiedniego rozliczenia usług będzie żądać odrębnych faktur zgodnie z dyspozycją Zamawiającego
Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30190000-7 Różne sprzęty i artykuły biurowe
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
39292400-9 Przybory do pisania
30192000-1 Wyroby biurowe
301970 00-6 Drobny sprzęt biurowy
30197630-1 Papier do drukowania
30192125-3 Pisaki
30199230-1 Koperty
30192800-9 Etykiety samoprzylepne
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
III.    TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy
Miejsce dostawy materiałów wymienionych w załączniku 2: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Dubois 36, 45-067 Opole.
Miejsce dostarczenia pozostałych materiałów: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole.
IV.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
    być opatrzona pieczątką firmową lub posiadać podane imię i nazwisko Wykonawcy,
    posiadać datę sporządzenia,
    zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,
    być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
    Być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego zapytania
Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

Ogółem cena oferty wynosi brutto ……………………… zł
(słownie: …………………………………………………………….)
Cena ofertowa brutto podana w ofercie musi wynikać z kalkulacji przygotowanej
wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. formularza rzeczowo-cenowego. Formularz rzeczowo-cenowy musi być złożony razem z ofertą.

Oprócz ceny proszę również o podanie:
Termin realizacji dostawy:  7 dni od dnia podpisania umowy
Płatność po realizacji dostawy w terminie 7 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony.

Płatność będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia, w którym została odebrana prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez Strony.
V.    MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bpater@rzpwe.opolskie.pl , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 13.01.2017r. do godziny 10:00
2.    Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.    Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

VI.    OCENA OFERT
1.    Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w przypadku, gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VII.    DODATKOWE INFORMACJE
1.    Dodatkowych informacji udziela Bogusława Pater pod adresem email: bpater@rzpwe.opolskie.pl
                                                                                                                           
Załączniki:
1.    Formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 1
2.    Opis sposobu przygotowania paczek – złącznik 2
3.    Formularz ofertowy – załącznik 3
4.    Wzór umowy - załącznik nr 4
                     
Z poważaniem
Dyrektor
mgr Lesław Tomczak

XLSXzal_1 formularz rzeczowo-cenowy.xlsx (28,90KB)
XLSXzal_2 opis paczek.xlsx (11,97KB)
DOCXzal_3 formularz ofertowy.docx (186,60KB)
DOCXzal_4 wzór umowy.docx (190,93KB)
DOCXzapytanie cenowe biurowe.docx (189,27KB)
DOCXodpowiedź na pytanie.docx (185,02KB)
DOCXwybór najkorzystniejszej oferty.docx (185,38KB)