Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. merytorycznego wsparcia realizowanych kursów językowych

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 21.07.2022 roku

 

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. merytorycznego wsparcia realizowanych kursów językowych

pn.: „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”

w  wymiarze czasu pracy:  1/2 wymiaru czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania :

1. niezbędne :

 1. wykształcenie: średnie lub wyższe,
 2. staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lat / 1 rok,
 3. doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi,
 4. doświadczenie w koordynowaniu działań związanych z realizacją kursów i szkoleń,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 8. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
   

2. dodatkowe :

a)  Wykształcenie pedagogiczne

b) 4 letni staż pracy w placówce oświatowej

c) obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

d) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne, dokładność, szybkość i dobra organizacja w realizacji powierzonych zadań.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Merytoryczna weryfikacja i akceptacja programów kursów/tematyki zajęć.
 2. Przeprowadzanie wizyt monitorujących na miejscu odbywania kursów.
 3. Konsultacje merytoryczne z trenerami w celu uzyskania jak najlepszych efektów dydaktycznych prowadzonych kursów.
 4. Prowadzenie dydaktycznej obserwacji zajęć /kursów.
 5. Współpraca z Reprezentantami Gmin  biorących udział w realizowanym projekcie.
 6. Koordynowanie działań związanych z realizacją kursów i szkoleń.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
 2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 3. Praca w projekcie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2022 r. jest niższy niż 6%.

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

 

Wymagane dokumenty :

1życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2list motywacyjny,

3.kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

3.kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4.inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata wyłącznie wg wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach
w Dziale Kadr RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADRY 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. merytorycznego wsparcia realizowanych kursów językowych“ .

 

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
04.08.2022r.

 

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Wiceyrektor RZPWE

mgr Hanna Franczak

 

DOCXOgłoszenie o naborze- specjalista ds. merytorycznego wsparcia realizowanych kursów językowych- 05 etatu.docx (96,41KB)
DOCinformacja-o-wynikach-naboru-Specjalista ds. merytorycznego wsparcia realizowanych kursów językowych.doc (29,00KB)