Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa/y - kasjer

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 22.07.2022 roku

 

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowa/y - kasjer

.................................................................................................................................................

 (nazwa stanowiska)

w  wymiarze czasu pracy ………pełny wymiar czasu pracy …………………………...............…….…

liczba kandydatów do wyłonienia: ...............1 osoba ...........................................................

(ilość osób)

 

Wymagania :

1. niezbędne :

- wykształcenie:  średnie lub wyższe   (kierunki: ekonomiczny, finanse i rachunkowość)

- staż pracy/doświadczenie zawodowe: 4 lata / 4lata

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- cieszenie się nieposzlakowana opinia,

- obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2. dodatkowe :
- obsługa programu PROGMAN

- znajomość przepisów prawnych tj.  ustawy o samorządzie wojewódzkim;                 

- znajomość ustawy o rachunkowości;

- obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów   

   operacyjnych oraz poczty elektronicznej;

 

Zakres wykonywanych zadań:

 

1/ Pełna obsługa kasy – pobieranie z banku i przyjmowanie gotówki

                                       - wypłacanie gotówki z kasy       -   

- sporządzanie raportów kasowych

2/  Obsługa systemu bankowego Banku Millennium - dokonywanie przelewów,

3/ Sprawdzanie dokumentów ( faktur ) pod względem formalnym,   merytorycznym

      i  rachunkowym oraz przygotowanie do zapłaty.

4/ sporządzanie faktur sprzedaży w programie PROGMAN

5/ wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy:
  2. Praca pod presja czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2022 r. jest niższy niż 6%.

                               RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie ( świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach), staż pracy                       

  ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych,

5. Oświadczenie kandydata wyłącznie  wg wzoru dostępnego do pobrania  w Dziale Kadr Zespołu, lub na stronie BIP www.rzpwe.opolskie.pl

 

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu,        45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Dziale Kadr  RZPWE lub pocztą na adres :

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

DZIAŁ KADRY 45-315 Opole, ul. Głogowska 27

z dopiskiem : „Dotyczy naboru  na stanowisko księgowa(y)- kasjer“

 

tel.77/ 4047569, pokój 2.15

APLIKACJE  NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA
05.08.2022r.

 

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Wicedyrektor RZPWE

   mgr Hanna Franczak

 

DOCXOgłoszenie o naborze- księgowa-kasjer.docx (94,89KB)
DOCInformacja o wynikach weryfikacji- księgowy kasjer.doc (28,50KB)