Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

3/ZPPU/RZPWE/2017 usługi pralnicze

3/ZPPU/RZPWE/2017                                                                                                     Opole, 16 stycznia 2017 r.

Zapytanie  cenowe

dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

dotyczy zamówienia na usługę prania bielizny pościelowej, ręczników, obrusów i odzieży ochronnej pracowników kuchni oraz prania firan na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach

 1.  ZAMAWIAJĄCY

Województwo  Opolskie, ul. Piastowska 14, 45 – 082  Opole NIP 7543077565, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel.: +48774047531, fax: +48774047535

http://www.rzpwe.opolskie.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest pranie bielizny pościelowej, ręczników, obrusów i odzieży ochronnej pracowników kuchni oraz pranie firan na potrzeby Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Usługi pralnicze obejmujące pranie, prasowanie lub maglowanie bielizny pościelowej i stołowej (poszwy, poszewki, prześcieradła, ręczniki, obrusy, serwetki, zasłony). Każda rzecz powinna odwrócona na „prawą” stronę czyli szwy powinny znajdować się po wewnętrznej stronie pościeli dotyczy poszew i poszewek, odzież ochronna (fartuchy białe, zapaski, czepki) w roku 2017 w ilości do 8 000 kg. Pranie firan do 800 m2rocznie.

Odbiór prania i zwrot po wykonaniu usługi pod adresem: Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach ul. Wiejska 17, 46–053 Niwki gm. Chrząstowice po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Czas realizacji każdego zamówienia: 3 dni robocze.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

W ofercie należy podać cenę usługi za 1 kilogram  prania oraz za 1 metr2   prania   firan

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

Usługa pralnicza w 2017r.:

 • bielizny pościelowej i stołowej oraz odzież ochronna do 8000 kg
 • firan do - 800 m2

Cena ofertowa

 1. Za 1 kg bielizny pościelowej i stołowej oraz odzieży ochronnej netto: ……………..…. zł brutto: ……………………zł

Łącznie za 8000 kg bielizny pościelowej i stołowej oraz odzieży ochronnej netto: …………….……. zł brutto: ………………….zł

 1. Za 1 m2 firan netto: ………..…………. zł, brutto: ……………….zł

Łącznie za 800 m2 firan netto: …………………….. zł, brutto: ...............zł

Cena ogółem za 8000 kg bielizny pościelowej i stołowej, odzieży ochronnej oraz za 800 m2 firan wynosi (A+B):

Ogółem cena oferty wynosi netto ……………………… zł

 

(słownie: .........................................................................................)

 

Ogółem cena oferty wynosi brutto ……………………… zł

 

(słownie: ………………………………………………........................…….)

 

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017r.

Płatność po realizacji usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Cena zawiera wszystkie koszty wykonania usługi, w tym transport.

 1. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 31.12.2017.

Odbiór prania i zwrot po wykonaniu usługi pod adresem: Ośrodek Szkoleniowy w Niwkach ul. Wiejska 17,
46–053 Niwki gm. Chrząstowice po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Czas realizacji każdego  zamówienia: 3 dni robocze.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ,      do dnia 20  stycznia  2017 roku.

 1. Wybór najkorzystniejszej zostanie opublikowany na stronie internetowej pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30000.html
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa - 100%.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie.
 3. Dodatkowych informacji udziela kierownik Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach Adela Czyrnia pod numerem telefonu 77 4219629  oraz adresem email: .

 

 

Z poważaniem

Dyrektor

mgr Lesław Tomczak

DOCXFormularz ofertowy - usługi pralnicze 2017.docx (65,89KB)
DOCXzapytanie cenowe - usługi pralnicze 2017.docx (68,09KB)
DOCXInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-usługi pralnicze 2017.docx (63,08KB)