Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

4/ZPPU/RZPWE/9.1.2/2017 Ubezpieczenia uczniów - ponowione

4/ZPPU/RZPWE/9.1.2/2017                                                                                      Opole, dnia 16.01.2017r.

 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy usługi ubezpieczenia NNW od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz ich opiekunów w ramach Projektu „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

I. ZAMAWIAJĄCY

Województwo  Opolskie, ul. Piastowska 14, 45- 082  Opole NIP 7543077565, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, tel.: +48774047531, fax: +48774047535, http://www.rzpwe.opolskie.pl,  

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia NNW uczniów z klas I-VI szkół podstawowych oraz ich opiekunów przebywających na terenie pracowni eksperymentalnych oraz terenu przyległego do nieruchomości, mieszczących się w Ośrodkach RZPWE znajdujących się przy ul. Dubois 36, w ramach projektu pn. „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Forma działalności w pracowniach eksperymentalnych określona jest na stronie internetowej http://sn.rzpwe.opolskie.pl/rzwp/zaczarowany-swiat-rzpwe.

Ubezpieczenie będzie obowiązywać w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2017 roku.

Ubezpieczenie oprócz dni powszednich, będzie obejmować także soboty, z wyłączeniem jedynie przerw świątecznych zgodnie z kalendarzem szkolnym.

Warunki minimalne oferty:

Ubezpieczenie obejmować ma nieoznaczone z imienia i nazwiska grupy uczniów oraz ich opiekunów. Przewiduje się, że grupy będą różnej i niejednorodnej wielkości. Zamawiający informuje przy tym, że maksymalna wielkość pojedynczej grupy w pracowniach Zaczarowanego Świata wyniesie 62 osób. Planowana łączna liczba ubezpieczonych na zajęciach w pracowniach ZŚ wyniesie nie więcej niż 2 400 osób. 

 

Minimalna suma ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby:

 • 30 000,00 zł z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 40 000,00 zł z tytułu śmierci.

Ubezpieczenie ma obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków bez wyłączenia jakichkolwiek niewskazanych przez Zamawiającego ryzyk, we wszystkich pomieszczeniach RZPWE, w tym w pracowniach eksperymentalnych Zaczarowanego Świata przy ul. Dubois 36 oraz na całym przyległym terenie do tej nieruchomości.  

Zakres ubezpieczenia ma obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków bez wyłączenia jakichkolwiek niewskazanych przez Zamawiającego ryzyk. Za nieszczęśliwy wypadek uważany ma być także zawał serca i udar mózgu, jeżeli występują po raz pierwszy. Wyłączenie ubezpieczenia obejmuje jedynie sytuacje, w których nieszczęśliwy wypadek powstał wskutek katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne bądź napromieniowanie, wskutek aktów terroryzmu, działań wojennych oraz stanu wojennego.

Świadczenie z tytułu śmierci oraz trwałego uszczerbku ma przysługiwać, jeżeli śmierć lub uszczerbek nastąpił nie później niż w okresie 36 miesięcy od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego ochroną. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku ubezpieczonego.

Pozostałe warunki ubezpieczenia – wg OWU Ubezpieczyciela.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejscem świadczenia usługi ubezpieczenia NNW są wszystkie pomieszczenia w Siedzibie RZPWE przy ul. Dubois 36, a także terenie przyległym do tej nieruchomości.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez Oferenta
 • złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 1 do zapytania

Ofertę należy sporządzić według następującej kalkulacji:

W kalkulacji należy podać całkowitą kwotę ubezpieczenia przez cały czas jej trwania.
Za czas obowiązywania ubezpieczenia należy na potrzeby kalkulacji przyjąć okres od dnia podpisania umowy do 30.06.2017 roku

 • Cena ubezpieczenia wynosi netto:  .......... zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

 • Cena ubezpieczenia wynosi brutto:  .......... zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………………)

 

 • MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub pisemnie na adres Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, ul. Głogowska 27, 45-315 Opole, do dnia 23.01.2017r. do godziny 10:00
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony pod adresem: http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferujący może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od ów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  http://bip.rzpwe.opolskie.pl/31/11/postepowania-do-30-tys-euro.html
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena ofertowa – 100 %.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji, w szczególności z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji gdy cena oferowana brutto przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela  broker ubezpieczeniowy działający w imieniu Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pan Marcin Ciepły Specjalista ds. Ubezpieczeń Nord Partner Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu ul. Racławicka 13; 53-149 Wrocław tel./ fax. (71) 332 34 08 kom. 691 911 868.

 Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

Z poważaniem

 

Dyrektor

mgr Lesław Tomczak


DOCXzapytanie-cenowe-ubezpieczenie.docx (189,33KB)
DOCXzal_1-formularz-ofertowy-ubezpieczenie.docx (186,99KB)
DOCXodpowiedź na pytanie ubezpieczenie.docx (184,89KB)
DOCXwybór najkorzystniejszej oferty.docx (185,67KB)