Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze - inspektor bhp

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
zasad naboru kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym
kierownicze stanowiska urzędnicze
w
RZPWE w Opolu

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 17.01.2017 r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor BHP
(nazwa stanowiska)

w wymiarze czasu pracy 4/40 etatu

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba (ilość osób)

Wymagania:

1.niezbędne:

1) wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP

2) staż pracy / doświadczenie zawodowe: 4 lata / 4 lata

3) inne:

- znajomość ustawy: o pracownikach samorządowych, kodeks pracy, karta nauczyciela,

- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do w/w ustaw,

- znajomość przepisów dot. bhp a w szczególności rozporządzeń w sprawie: ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych, wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, szkolenia w dziedzinie bhp, oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

- umiejętność samodzielnego rozwiazywania problemów,

- biegła znajomość pakietu Microsoft Office 2010.

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

- zdolność podejmowania decyzji w ramach przyznanych kompetencji.

- kreatywność, inicjatywa, rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie.

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

2. dodatkowe:

- umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,

- inicjatywa w podejmowaniu decyzji,

- dynamika i aktywność w działaniu,

- odporność na stres.

 Zakres wykonywanych zadań :

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r , w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr.109, poz.704 z późn. zmianami), między innymi:

- przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla nowych pracowników,

- przeprowadzanie kontroli warunków pracy i przestrzegania przepisów bhp i p. poż.,

- sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- sporządzanie sprawozdań w zakresie bhp i ppoż. ,

- przeprowadzanie próbnej akcji ewakuacji w RZPWE,

- badanie okoliczności wypadków przy pracy pracowników, wypadków uczestników różnych form doskonalenia oraz sporządzanie stosownych dokumentów,

- uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż. oraz szczegółowych instrukcji na poszczególne stanowiska pracy (  pracowników: RCRE, PBW, Projektów)

- informowanie na bieżąco dyrektora  o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawianie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń,

- współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników,

- organizowanie szkoleń w zakresie p.poż oraz udzielania  pierwszej  pomocy,

- opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla RZPWE.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku inspektora BHP:

·  stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się na terenie budynków RZPWE;

·  budynek  Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;

·  praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w kadrach  lub na stronie BIP,

3. kserokopie dokumentów poświadczające:

- wykształcenie (świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),

staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej www.rzpwe.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń - mojego nazwiska, pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” .

Aplikacje kandydatów powinny zawierać również  klauzule:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Kadrach RZPWE pokój nr 103, sekretariacie RZPWE pokój nr 109 lub pocztą na adres:

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois  36

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko; Inspektor BHP

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

31 stycznia 2017r. do godz. 9.00

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor RZPWE
mgr Lesław Tomczak

DOCXOgłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora BHP.docx (65,00KB)

DOCLISTA KANDYDATÓW do naboru na stanowisko urzednicze 2017.doc (33,00KB)
DOCInformacja o wynikach naboru I.doc (25,50KB)