Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. rozliczeń finansowych i monitorowania

Załącznik Nr 3 do Regulaminu
zasad naboru kandydatów na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym
kierownicze stanowiska urzędnicze
w
RZPWE w Opolu

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE

z dnia 20.01.2017 r.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista  ds. rozliczeń finansowych i monitorowania 

(nazwa stanowiska)

 

w  wymiarze czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Wymagania:

1. niezbędne:

- wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowane kierunki: finanse i   rachunkowość, ekonomia,matematyka, projekty unijne,)

- staż pracy / doświadczenie zawodowe: 5 lat /3 lata na podobnym stanowisku

- doświadczenie w zakresie pracy z projektami unijnymi i ich rozliczaniem,

- doświadczenie w rozliczaniu projektów UE,

- spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dla stanowisk urzędniczych.

- inne: ( umiejętność obsługi komputera, komunikatywność, skrupulatność, znajomość języków obcych)

-  nieposzlakowana opinia,

2. dodatkowe:
- studia podyplomowe w zakresie: pozyskiwania , wdrażania i rozliczania funduszy unijnych
- ukończone kursy z zakresu: pozyskiwania, wdrażania i rozliczania funduszy unijnych,

 - znajomość ustawy o samorządzie wojewódzkim;

- znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;

-  znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;

- umiejętnośc bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole;

- zdolność kreatywnego i analitycznego myslenia;

- inicjatywa w podejmowaniu decyzji;

- dynamika i aktywność w działaniu.

Zakres wykonywanych zadań :

- gromadzenie i ewidencjonowanie wskazanych danych finansowo-księgowych oraz określonych we wnioskach o dofinansowanie wskaźników przekazywanych przez partnerów i personel projektów w części budżetu odpowiadającej RZPWE, niezbędnych do prawidłowego wypełniania wniosków o płatność w realizowanych projektach,

- weryfikacja poniesionych w projektach przez RZPWE wydatków i ich kwalifikowalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz weryfikacja wydatków wykazanych przez partnerów,

- współpraca ze służbami finansowo-księgowymi w zakresie poprawności rachunków i faktur pod względem formalno-rachunkowym,

- weryfikacja poprawności sporządzanych opisów do dokumentów finansowo-księgowych będących podstawą do wprowadzania danych do wniosków o płatność,

- kontrola zgodności operacji finansowych z budżetami projektów,

- weryfikacja wprowadzanych do centralnego systemu informatycznego SL2014 danych z RZPWE i pochodzących  od partnerów poszczególnych projektów  dotyczących wkładu własnego, danych uczestników projektów oraz danych zatrudnionego w projektach personelu,

-weryfikacja prawidłowości danych finansowo-księgowych wprowadzanych do  centralnego systemu informatycznego SL2014 na potrzeby wniosków o płatność pochodzących od partnerów i RZPWE,

- sporządzanie wniosków o płatność projektów w zakresie zadań RZPWE oraz weryfikacja danych otrzymywanych od partnerów,

- przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych,

- bieżąca kontrola wydatków pod kątem oszczędności i przesunięć w budżetach poszczególnych projektów,

- przygotowywanie zmian we wnioskach o dofinansowanie,

- sporządzanie harmonogramów płatności poszczególnych projektów oraz ich bieżąca aktualizacja,

- współpraca z personelem finansowo-księgowym w zakresie kompleksowego rozliczania poszczególnych projektów,

- realizacja innych zadań wynikających ze sprawozdawczości i rozliczeń projektów,

- wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Informacja dodatkowa

Osoba wyłoniona z naboru będzie rozliczać wszystkie projekty realizowane przez RZPWE tj.:

1. Projekt 9.1.2

1)  Odkrywcy Sekretów Nauki AO. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

2)  Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 1. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

3)  Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 2. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

4) Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar 3. Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

2. Projekt 9.2.1

                      „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”

Informacja o warunkach pracy na stanowisku specjalisty :

·  stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się na terenie budynków RZPWE;

·  budynek Zespołu jest przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim;

·  praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu grudzien 2016 r. nie przekracza 6%

RZPWE przyjazne osobom niepełnosprawnym

Wymagane dokumenty :

1. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

2. list motywacyjny,

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w RZPWE Opole, wyłącznie według określonego wzoru dostępnego do pobrania w kadrach RZPWE lub na stronie BIP,

3. kserokopie dokumentów poświadczające: wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach, kursach ), staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia),

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje), kwalifikacjach i umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5. oświadczenie kandydata, stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie kandydata stwierdzającego, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe bądź zaświadczenie o niekaralności w tym zakresie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione jednak nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze,

7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych) .

Wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym także o ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczone w BIP na stronie internetowej www.rzpwe.opolskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

W związku z powyższym aplikacje kandydatów powinny zawierać klauzulę:

Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń - mojego nazwiska, pierwszej litery imienia oraz miejsca zamieszkania dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” .

Aplikacje kandydatów powinny zawierać również  klauzule:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz.883 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Kadrach   RZPWE pokój nr 103,  sekretariacie RZPWE  pokój nr 109  lub pocztą na adres :

KADRY
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia  Edukacji w Opolu

45-064 Opole, ul. Dubois 36

z dopiskiem : „Dotyczy naboru na stanowisko; Specjalista  ds. rozliczeń finasowych i monitorowania

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA

2 lutego 2017 r. do godz. 14.00

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub w inny sposób, nie określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Administratorem danych osobowych jest Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27.

Dyrektor RZPWE
mgr Lesław Tomczak

DOCXOgłoszenie o naborze specjalista WOP II.docx (65,12KB)
DOCLISTA KANDYDATÓW do naboru na stanowisko urzednicze II.doc (33,00KB)
DOCInformacja o wynikach naboru 2017.doc (26,00KB)